+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

سیاست و اهداف مرکز

اهم محتوای برنامه استراتژیک

چشم انداز:

 • برترین مرکز ارائه دهنده خدمات آموزشی درمانی مبتنی بر شواهد در سطح کشور
 • ممتاز در انجام پژوهش های کاربردی در سطح خاورمیانه

رسالت (ماموریت) بیمارستان دکتر شریعتی:

"درمان با کیفیت، آموزش و پژوهش کارآمد، در سایه حفظ کرامت انسانی"

اهداف کلان:

 • بهبود مستمر کیفیت خدمات بالینی
 • ارتقاء ایمنی بیمار
 • ارتقاء بهره وری
 • مدیریت کارآمد اطلاعات
 • مدیریت کارآمد منابع انسانی
 • ارتقاء سطح سلامت مردم جامعه
 • ارتقاء خدمات آموزشی

استراتژیها 

 • استفاده از ابزار اعتباربخشی جهت ارتقاء کیفیت خدمات بالینی
 • استفاده از ابزار اعتباربخشی جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی
 • ارتقاء استانداردهای بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار
 • ارتقاء کمی و کیفی آموزش
 • استفاده موثر از منابع
 • حفظ و استفاده بهینه از اطلاعات 
 • پیاده سازی استانداردهای بیمارستان سبز
 • بهبود زیر ساختهای بخش اورژانس 
 • فعال سازی نظام مند فرآیند ارتباط با خیرین سلامت
 •  ارتقاء سلامت جامعه
 • توانمندسازی نیروی انسانی
 • مدیریت بهینه امور مالی

سیاست های کلان 
(انجام وظایف و برنامه ریزی بخشها در این راستا الزامی است)

 • مدیریت کارآمد منابع انسانی با محوریت رعایت استانداردهای چینش، شایسته پروری، ارزیابی عملکرد، پرداخت مبتنی بر عملکرد، توانمندسازی و ارتقا سلامت کارکنان
 • استفاده بهینه از اطلاعات با محوریت سازماندهی سیستم HIS، اطمینان از صحت، کفایت، تصمیم گیری بر اساس آنها با مشارکت کارکنان مربوطه
 • استفاده بهینه از منابع فیزیکی با محوریت نگهداشت، پیادی سازی استانداردهای بحران و رعایت ایمنی سازه ای و غیر سازه ای، تامین تجهیزات پزشکی بر اساس اقتصاد سنجی و اولویت ایمنی
 • مدیریت هزینه – درآمد با محوریت سازماندهی فرایند جذب و نگهداشت خیرین، شناسایی کانون های درآمدزا و هزینه با مشارکت کارکنان بدون خدشه در کیفیت ارائه خدمات
 • ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی با محوریت استانداردهای اعتباربخشی آموزشی، بهره گیری از اساتید برجسته
 • ارتقای سلامت جامعه با محوریت برنامه های کنترل بیماریهای غیرواگیر، استقرار اقدامات بیمارستان های سبز و ارتقا سواد سلامت جامعه با مشارکت سازمانهای ذینفع
 • ارتقای کیفیت خدمات درمانی تشخیصی مرکز با محوریت استانداردهای اعتباربخشی، ایمنی بیمار و حقوق گیرنده خدمت بدون تحمیل هزینه اضافی بر بیماران
 • نتایج / مستندات خودارزیابی (ممیزی) استانداردهای اعتبار بخشی بخشتان مورد بررسی قرار می گیرد.
   

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

 • شماره فاکس: 88633039
 • کد پستی: 1411713135
 • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir