+98-21-8490-1000


لیست گروه های تخصصی

 • گروه ارتوپدی
 • گروه اورژانس
 • گروه اورولوژی
 • گروه بیهوشی
 • گروه پاتولوژی
 • گروه پزشکی قانونی
 • گروه پزشکی هسته ای
 • گروه جراحی اعصاب
 • گروه جراحی عمومی
 • گروه جراحی فک و صورت
 • گروه جراحی قلب
 • گروه جنرال داخلی
 • گروه چشم
 • گروه رادیولوژی
 • گروه روماتولوژی
 • گروه ریه
 • گروه زنان و زایمان و نازائی
 • گروه طب
 • گروه عفونی
 • گروه غدد و متابولیسم
 • گروه قلب و عروق
 • گروه گوارش و کبد
 • گروه گوش و حلق و بینی
 • گروه نفرولوژی
 • گروه نورولوژی
 • گروه نوزادان
 • گروه هماتولوژی


تخصص نام خانوادگی نام  
گروه پاتولوژی آذری یام آیلین دکتر
گروه قلب و عروق آزادی محسن دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی آقاحسینی مرضیه دکتر
گروه رادیولوژی آقاقزوینی لیلا دکتر
گروه پاتولوژی آقایی ساناز دکتر
گروه غدد و متابولیسم آقایی میبدی حمیدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی آل یاسین اشرف دکتر
گروه پزشکی هسته ای آیتی نرجس دکتر
گروه جراحی اعصاب آیین فر کامکار دکتر
گروه غدد و متابولیسم ابراهیم پور محبوبه دکتر
گروه گوش و حلق و بینی ابیلی مهیار دکتر
گروه گوارش و کبد احمد بیگی ناصر دکتر
گروه هماتولوژی احمدوند محمد دکتر
گروه ریه احمدی سعیده دکتر
گروه پزشکی قانونی اخلاقی میترا دکتر
گروه پزشکی هسته ای اخلاقی مهدی دکتر
گروه روماتولوژی اخلاقی کلهرودی معصومه دکتر
گروه هماتولوژی استادعلی دهقی محمدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی اسلامیان زهرا لاله دکتر
گروه جراحی عمومی اسلامیان رضا دکتر
گروه عفونی اسمعیل پور بزاز نگین دکتر
گروه گوارش و کبد اصل سلیمانی حسین دکتر
گروه ارتوپدی اعلمی هرندی بهادر دکتر
گروه پزشکی هسته ای افتخاری محمد دکتر
گروه عفونی افهمی شیرین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی السادات جمال اشرف دکتر
گروه جراحی عمومی الیاسی نیا فضه دکتر
گروه پزشکی هسته ای امامی اردکانی علیرضا دکتر
گروه گوارش و کبد امانی محمد دکتر
گروه نفرولوژی امینی منوچهر دکتر
گروه گوارش و کبد انوشیروانی امیر دکتر
گروه ارتوپدی اوریادی زنجانی لیلا دکتر
گروه نورولوژی اویس قرن شهرام دکتر
گروه هماتولوژی بابا خانی داود دکتر
گروه طب باقری حسین دکتر
گروه گوارش و کبد باقری محمد دکتر
گروه قلب و عروق برادران عبدالوهاب دکتر
گروه هماتولوژی برخوردار مریم دکتر
گروه طب برنا سیما دکتر
گروه طب بشردوست سیامک دکتر
گروه جراحی فک و صورت بشکار مجید دکتر
گروه هماتولوژی بهفر مریم دکتر
گروه پزشکی قانونی بهنوش بهنام دکتر
گروه جراحی فک و صورت بیات محمد دکتر
گروه پزشکی هسته ای بیکی داود دکتر
گروه رادیولوژی پاک ندا دکتر
گروه ریه پاک نژاد ام البنین دکتر
گروه جراحی فک و صورت پرهیز سید علیرضا دکتر
گروه جنرال داخلی پژمان ثانی مهناز دکتر
گروه غدد و متابولیسم پژوهی محمد دکتر
گروه نورولوژی پناهی اکرم دکتر
گروه ارتوپدی پنجوی بهنام دکتر
گروه گوارش و کبد پورشمس اکرم دکتر
گروه طب پورغریب محمد حسین دکتر
گروه گوارش و کبد پوستچی حسین دکتر
گروه پاتولوژی توانگر سید محمد دکتر
گروه نفرولوژی توکلی فرناز دکتر
گروه هماتولوژی توکلی شیراجی سحر دکتر
گروه نوزادان ثاقب ستاره دکتر
گروه جراحی قلب جبلی محمد دکتر
گروه هماتولوژی جلیلی مهدی دکتر
گروه غدد و متابولیسم جلیلی علی دکتر
گروه روماتولوژی جمشیدی احمدرضا دکتر
گروه اورژانس جهانشیر امیرحسین دکتر
گروه جراحی عمومی چاوشی عبدالحمید دکتر
گروه هماتولوژی چهاردولی بهرام دکتر
گروه ارتوپدی حاج زرگر باشی سید رامین دکتر
گروه جراحی اعصاب حاجی آبادی محمدرضا دکتر
گروه نفرولوژی حاکمی منیرالسادات دکتر
گروه هماتولوژی حزینی عبدالرحیم دکتر
گروه پزشکی هسته ای حسن زاده راد آرمان دکتر
گروه غدد و متابولیسم حسنی رنجبر شیرین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی حسینی موسی صدیقه دکتر
گروه جراحی فک و صورت حیدر حسین دکتر
گروه جراحی اعصاب خدیوی مسعود دکتر
گروه بیهوشی خواجه نصیری علیرضا دکتر
گروه جراحی اعصاب خوشنویسان علیرضا دکتر
گروه رادیولوژی داودی محمد دکتر
گروه گوارش و کبد دلاوری علیرضا دکتر
گروه روماتولوژی دواچی فریدون دکتر
گروه گوارش و کبد دوغایی مقدم مسعود دکتر
گروه هماتولوژی راد سروش دکتر
گروه رادیولوژی رادمرد امیر رضا دکتر
گروه جراحی اعصاب رحیمی موقر وفا دکتر
گروه جراحی فک و صورت رزم آرا فرنوش دکتر
گروه هماتولوژی رستمی طاهره دکتر
گروه پزشکی قانونی رضایی مریم دکتر
گروه جراحی فک و صورت رمضانیان محمد دکتر
گروه پزشکی هسته ای زاکانی علیرضا دکتر
گروه قلب و عروق زهره ای امیرحسین دکتر
گروه پزشکی هسته ای ساغری محسن دکتر
گروه گوارش و کبد ستوده منش رسول دکتر
گروه غدد و متابولیسم سجادی جزی سید محمود دکتر
گروه جراحی قلب سرزعیم محمودرضا دکتر
گروه جنرال داخلی سروری مجید دکتر
گروه جراحی عمومی سروش احمدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی سروی فاطمه دکتر
گروه اورژانس سعیدی مرتضی دکتر
گروه پاتولوژی سفید بخت سلمی دکتر
گروه غدد و متابولیسم سلطانی اکبر دکتر
گروه بیهوشی سلطانی محمدی سوسن دکتر
گروه نفرولوژی سلیمانیان طیبه دکتر
گروه بیهوشی سلیمی نیا علیرضا دکتر
گروه گوارش و کبد سهراب پور امیر علی دکتر
گروه هماتولوژی سیار بحری طناز دکتر
گروه اورژانس سیدحسینی جواد دکتر
گروه نورولوژی سیگارودی هژیر دکتر
گروه گوارش و کبد سیما علیرضا دکتر
گروه جراحی عمومی شجاعی فرد ابوالفضل دکتر
گروه نوزادان شجری حمیده دکتر
گروه ارتوپدی شرافت وزیری آرش دکتر
گروه جراحی فک و صورت شریفی رضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی شعبانی نشتائی مریم دکتر
گروه اورولوژی شعبانی نیا شهرام دکتر
گروه بیهوشی شعیبی گیتا دکتر
گروه نورولوژی شمشیری حسین دکتر
گروه روماتولوژی شهرام فرهاد دکتر
گروه قلب و عروق شهرزاد ثریا دکتر
گروه ارتوپدی شهریار كامرانی رضا دکتر
گروه اورژانس شیخ مطهر واحدی حجت دکتر
گروه اورژانس شیرانی فرزانه دکتر
گروه قلب و عروق شیرانی شاهین دکتر
گروه جراحی فک و صورت شیرانی غلامرضا دکتر
گروه گوارش و کبد صابر فیروزی مهدی دکتر
گروه گوارش و کبد صادق مسرت محمد دکتر
گروه بیهوشی صادقی مصطفی دکتر
گروه گوارش و کبد صادقی احمد دکتر
گروه گوارش و کبد صادقی آناهیتا دکتر
گروه قلب و عروق صادقیان حکیمه دکتر
گروه اورولوژی صدیقی گیلانی محمد علی دکتر
گروه پاتولوژی صفار هیوا دکتر
گروه هماتولوژی صفری علیه دکتر
گروه قلب و عروق طباطبایی سید عبدالحسین دکتر
گروه جنرال داخلی طلسچیان مونا دکتر
گروه ارتوپدی طهماسبی محمد نقی دکتر
گروه هماتولوژی عاشوری الهام دکتر
گروه بیهوشی عاطف یکتا رضا دکتر
گروه قلب و عروق عباسی علی دکتر
گروه جراحی فک و صورت عباسی امیر جلال دکتر
گروه نفرولوژی عبداله پور عصمت دکتر
گروه نورولوژی عبدی سیامک دکتر
گروه طب عطارباشی مقدم بهروز دکتر
گروه بیهوشی عظیم عراقی امید دکتر
گروه اورژانس عقیلی مهرداد دکتر
گروه جنرال داخلی علی عسگری علی دکتر
گروه هماتولوژی علی مقدم کامران دکتر
گروه ریه علیان نژاد رسول دکتر
گروه عفونی علیجانی ندا دکتر
گروه روماتولوژی علیخانی مجید دکتر
گروه جراحی قلب عمیدشاهی اسداله دکتر
گروه پزشکی قانونی عکاظی آرش دکتر
گروه روماتولوژی غریب دوست فرهاد دکتر
گروه هماتولوژی غفاری سید حمیداله دکتر
گروه طب غفرانی مسعود دکتر
گروه روماتولوژی فائزی سیده طاهره دکتر
گروه طب فاتح حمیدرضا دکتر
گروه نورولوژی فاتحی فرزاد دکتر
گروه نورولوژی فتحی هل آبادی داود دکتر
گروه ریه فتوک کیائی سیده زهرا دکتر
گروه پزشکی هسته ای فرد اصفهانی ارمغان دکتر
گروه جراحی اعصاب فقیه جویباری مرتضی دکتر
گروه پزشکی هسته ای فلاحی سیچانی بابک دکتر
گروه رادیولوژی قائمی امید دکتر
گروه جراحی اعصاب قدسی سید محمد دکتر
گروه غدد و متابولیسم قدمی محسن دکتر
گروه نورولوژی قربانی عسگر دکتر
گروه جراحی عمومی قربانی آبده گاه علی دکتر
گروه هماتولوژی قوام زاده اردشیر دکتر
گروه پزشکی هسته ای گرامی فر پرهام دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی گلبابایی علیرضا دکتر
گروه ریه گوهری مقدم کیوان دکتر
گروه ارتوپدی گیتی محمدرضا دکتر
گروه غدد و متابولیسم لاریجانی باقر دکتر
گروه جراحی قلب ماندگار محمدحسین دکتر
گروه قلب و عروق محققی دره رنج عباس دکتر
گروه گوارش و کبد محمد خانی اشرف دکتر
گروه اورژانس محمد رضایی نرگس دکتر
گروه گوارش و کبد محمد نژاد مهدی دکتر
گروه جراحی فک و صورت محمدی فرنوش دکتر
گروه هماتولوژی محمدی سعید دکتر
گروه نوزادان محمدی جلال الدین دکتر
گروه روماتولوژی محمودی مهدی دکتر
گروه طب محمودیان محمود دکتر
گروه گوارش و کبد مرآت شاهین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مرصوصی وجیهه دکتر
گروه بیهوشی مرعشی سید مجتبی دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مشفقی مریم دکتر
گروه قلب و عروق مصطفوی آتوسا دکتر
گروه نوزادان معارفیان شیرین دکتر
گروه گوارش و کبد ملك زاده رضا دکتر
گروه پزشکی هسته ای منافی فرید ریحانه دکتر
گروه غدد و متابولیسم مهاجری تهرانی محمدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مهدوی آتسا دکتر
گروه ارتوپدی مهرپور محمدآبادی سعیدرضا دکتر
گروه بیهوشی موافق علی دکتر
گروه هماتولوژی موسوی سید اسداله دکتر
گروه روماتولوژی موسوی محمد دکتر
گروه جراحی عمومی مولوی بهنام دکتر
گروه اورژانس مومنی مهدی دکتر
گروه جراحی فک و صورت مومنی مهرنوش دکتر
گروه جراحی عمومی میر علی دکتر
گروه پاتولوژی میرزائیان الهام دکتر
گروه جراحی عمومی میرشریفی سید علیرضا دکتر
گروه گوارش و کبد میكائیلی جواد دکتر
گروه ریه نادرپور زینب دکتر
گروه اورولوژی نادری غلامحسین دکتر
گروه گوارش و کبد ناصری مقدم سیاوش دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی ناعمی مهسا دکتر
گروه رادیولوژی نایبندی سارا دکتر
گروه ارتوپدی نبیان محمد حسین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی نجفیان آیدا دکتر
گروه غدد و متابولیسم نسلی اصفهانی انسیه دکتر
گروه جراحی عمومی نصیری زویکی شیرزاد دکتر
گروه نورولوژی نفیسی شهریار دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی نورزاده مریم دکتر
گروه گوارش و کبد نیاورانی احمدرضا دکتر
گروه هماتولوژی نیک بخت محسن دکتر
گروه قلب و عروق نیک دوست فرحناز دکتر
گروه جراحی فک و صورت هاشمی حمیدمحمود دکتر
گروه رادیولوژی هاشمی طاهری امیرپژمان دکتر
گروه جراحی فک و صورت هاشمی نسب محبوبه دکتر
گروه جراحی اعصاب هجرانی بهرام دکتر
گروه جراحی عمومی هدایت انوشیروان دکتر
گروه هماتولوژی هدایتی اصل امیرعباس دکتر
گروه بیهوشی هروآبادی آرش دکتر
گروه گوارش و کبد واحدی همایون دکتر
گروه پاتولوژی واسعی سید محمد دکتر
گروه هماتولوژی واعظی محمد دکتر
گروه اورژانس وحیدی الناز دکتر
گروه اورولوژی کاردوست پاریزی مهدی دکتر
گروه طب کارگزار الهام دکتر
گروه ارتوپدی کاظمی شیشوان سید امیر محلیشا دکتر
گروه اورولوژی کاظمینی سید محمد دکتر
گروه هماتولوژی کامران زاده حسین دکتر
گروه روماتولوژی کاوسی هدا دکتر
گروه چشم کریمی نوشین دکتر
گروه جراحی فک و صورت کریمی عباس دکتر
گروه هماتولوژی کسائیان امیر دکتر
گروه قلب و عروق کمال هدایت داریوش دکتر
گروه پاتولوژی کوثری فرید دکتر
گروه هماتولوژی کیومرثی آزاده دکتر
گروه جنرال داخلی یاوری طاهره دکتر
گروه اورولوژی یحیی زاده لنگرودی سید رضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی یراقی منصوره دکتر
گروه نفرولوژی یعقوبی سیده فاطمه دکتر
گروه جراحی عمومی یعقوبی آیدین دکتر
گروه هماتولوژی یغمایی مرجان دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی یوسف نژاد آزاده دکتر

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

 • شماره فاکس: 88633039
 • کد پستی: 1411713135
 • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir