+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

نازائی

نازائی

نام خدمت

روش نوبت دهی

توضیحات

حضوری

تلفنی

شماره تماس

محل

روز

ساعت مراجعه

لاپاراسکوپی تشخیصی

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی تشخیصی

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

لاپاراسکوپی میومکتومی

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

لاپاراسکوپی تورشن

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

لاپاراسکوپی دیلیرینگ (کوتر تخمدان)

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

Lap کیست درموئید

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

Lap+TL

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

لاپاروسکوپی EP

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هیستروسکوپی تشخیصی

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هیستروسکوپی بقایا

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

کلپوسنتز (Tap مایع آسیت)

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هیستروسکوپی پولیپکتومی

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هیستروسکوپی آشرمن

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هیستروسکوپی سپتوم رحم

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هیستروسکوپی میومکتومی

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هیستروسکوپی + D & C

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هیستروسکو با  خروج IUD

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

Lap تخلیه کیست (اسکلروتراپی)،Tap  مایع آسیت

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

هایمنکتومی

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

سرکلاژ (بستن دهانه رحم)

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

پانکچر (گرفتن تخمک)

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

انتقال جنین

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

انتقال جنین زیر بیهوشی

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

ZIFT (گذاشتن جنین با لاپاراسکوپی داخل لوله های رحمی)

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

IUI (تزریق اسپرم به داخل رحم)

ساختمان اصلی - طبقه دوم - بخش نازایی

همه روزه به غیر از ایام تعطیل

7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ندارد

021-84902421

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir