+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

سیاست و اهداف مرکز

سیاستهای کلان بیمارستان دکتر شریعتی تهران

سیاستهای کلان بیمارستان دکتر شریعتی در چهار محور اصلی زیر مشخص می‌گردد که بر اساس مقررات و اختیارات واگذار شده به رئیس بیمارستان و در چارچوب رسالت و برنامه راهبردی بیمارستان تدوین و توسط تیم اجرائی پیاده سازی می شود.

محور درمان

محور آموزش

محور پژوهش

محور مدیریت منابع و توسعه

سیاستهای بیمارستان در محور درمان:

- ارائه خدمات درمانی - تشخیصی در این مرکز تنها بر اساس نیاز مراجعین، در چارچوب استانداردها، پروتکل ها و گایدلاین های ابلاغی، مبتنی بر شواهد روز علمی، و فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، اعتقادی، جنسی، سنی، طبقه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی یا سطح تحصیلات صورت می گیرد.

- با توجه به مزیت های علمی تخصصی و فوق تخصصی موجود در این مرکز و قرارگیری در سطح ارجاعی سوم در نظام سلامت، تمرکز ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بر خدمات تخصصی و فوق تخصصی خواهد بود.

- بیمارستان خود را متعهد می داند که رعایت استانداردهای درمانی بر انجام امور آموزشی و پژوهشی مقدم داند و در هر مورد که اقدامات آموزشی یا پژوهشی با حقوق بیمار، اصول ایمنی و استانداردهای درمانی مغایرت داشته باشد از اجرای آن ممانعت به عمل می آورد.

- بیمارستان رویه بیمار محوری و مشتری مداری را همواره سرلوحه کارهای خود قرار می دهد و اقدامات خود را به گونه ای سازماندهی خواهد کرد که در چارچوب امکانات و منابع، حداکثر رضایتمندی بیماران را فراهم نماید.

- این بیمارستان ترویج فرهنگ ایمنی بیمار را سرلوحه کار خود قرار می دهد به گونه ای که کلیه کارکنان ایمنی را وظیفه اصلی خود بدانند.

- ترویج فرهنگ گزارش خطا در زمره اولویتهای فرهنگ سازی بیمارستان قرار دارد به نحوی که کارکنان بدون هیچ واهمه ای خطاها را به منظور برنامه ریزی جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند.

- بیمارستان نهادینه نمودن برنامه ریزی پیشگیرانه به منظور مدیریت خطر در حوزه های مختلف را در اولویت های خود قرار داده است.

- به منظور پوشش حداکثری و دسترسی آحاد مردم، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی از طریق عقد قرارداد با بیمه های پایه، بیمه های خاص و بیمه های تکمیلی صورت خواهد گرفت.

- ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی به کلیه مراجعین در غالب تعرفه های سالانه مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران و آخرین ویرایش مصوب کتاب ارزشهای نسبی ارائه می گردد. در زمینه نحوۀ دریافت هزینه موارد بدون تعرفه، از مراجع بالا دستی ذیصلاح حسب مورد استعلام خواهد شد.

- دریافت هر گونه وجه خارج از چهارچوب تعرفه های مصوب ممنوع می باشد و در صورت مشاهده یا گزارش تخلف، موضوع حسب مورد در مرجع ذی صلاح مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حق ذی نفع مسترد خواهد شد.

- کلیه مراجعین در صورت شمول، در دریافت کلیه خدمات تشخیصی و درمانی از مزایای قانونی مربوط مانند طرح تحول سلامت، مقررات سوانح ترافیکی، تبصره 15، مقررات مربوط به بیماران خاص، مقررات مربوط به بیماران نیازمند و سایر مقررات ابلاغی برخوردار خواهند شد. بیمارستان تسهیلات لازم را جهت اطلاع رسانی این حمایتها به مراجعین فراهم می نماید.

- بیمارستان خود را موظف می داند که در چهارچوب امکانات و منابع مالی تخصیص داده شده حداکثر استانداردهای ایمنی پذیرفته شده (برای کلیه کارکنان، مراجعین و فراگیران) را رعایت نماید و در این وضعیت خود را به صورت سالانه ارتقاء دهد.

- بیمارستان خود را موظف می داند که در چارچوب امکانات و منابع مالی تخصیص داده شده نسبت به اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و رعایت مفاد منشور حقوق بیمار حداکثر تلاش خود را انجام دهد و سالانه وضعیت خود را در این زمینه بهبود بخشد.

- بیمارستان در جهت عدم تحمیل هزینه های آموزشی و پژوهشی در پرونده بیماران و تمایز آنها از هزینه های مرتبط با بیمار تمامی مساعی خود را معمول خواهد داشت.

- این بیمارستان به همراهان در خصوص نحوه پذیرش و قوانین مقررات مرکز از طریق پمفلت و بروشور و تابلوهای اطلاع رسانی لازم را ارائه می نماید.

- این بیمارستان تمامی تلاشهای خویش را بکار می بند تا در راه اندازی هر اقدام تشخیصی و درمانی جدید، علاوه بر استانداردهای علمی مربوط، مطالعات اقتصادی لازم را انجام دهد و با انجام مطالعات اقتصادی لازم هزینه – فایده آن خدمت را نیز لحاظ کرده، جز در موارد ضرورت از راه اندازی خدمات زیانده یا فاقد الویت و ضرورت جلوگیری نماید.

- با توجه به اینکه این مرکز در برخی از حوزه های علوم سلامت به عنوان قطب علمی کشور می باشد و در برخی از رشته ها از اساتید برجسته علمی برخوردار می باشد لذا در این حوزه ها، تمامی اقدامات با رعایت موارد زیر صورت خواهد گرفت:

                  1- متناسب سازی تجهیزات و روش های تشخیصی و درمانی با آخرین استانداردهای قابل پیاده سازی در کشور برای ارائه خدمات به بیماران با لحاظ بند قبل.

                  2- اولویت بخشی به بیماران دارای پیچیدگی های تشخیصی - درمانی مبتنی بر نظام ارجاع.

- به عنوان یک قاعده عمومی در صورت تمایل بیمار و در ساعات غیر آموزشی یک نفر از خویشاوندان بیمار می تواند او را در بخش همراهی کند. بیمارستان در صورت فراهم نمودن امکانات حضور همراه بیمار در بخش هزینه های مربوطه را در چهارچوب مقررات مربوطه اخذ می نماید.

- بیمارستان در صورت صدور مجوز حضور همراه، مقررات مربوط به حضور وی مانند رعایت ضوابط و مقررات عمومی بخش و بیمارستان، لزوم عدم مداخله وی در فرآیند درمان بیمار خویش یا سایر بیماران، ممنوعیت کسب اطلاع از اطلاعات خصوصی و پرونده سایر بیماران و ... را اطلاع رسانی نموده، نحوه اجرای آن را به طور مستمر پایش می نماید.

- بیمارستان مجاز است در جهت تأمین مصالح درمانی و رعایت اصول ایمنی بیمار در بخش های ویژه و برخی بخشها (حسب مورد) بنا به پیشنهاد رئیس محترم بخش مربوطه و تایید معاونت درمان مرکز از حضور همراه با اطلاع رسانی مناسب به خانواده بیمار، ممانعت بعمل خواهد آمد.

- بیمارستان ایام و ساعات و مقررات نحوه ملاقات و عیادت کنندگان از بیماران عام و خاص را حسب مورد به طور مناسب به مراجعین اطلاع رسانی خواهد کرد. لحاظ نمودن هر گونه محدودیت در این زمینه مانند همراه داشتن هدایا، ممنوعیت همراه داشتن گل و گلدان طبیعی و لحاظ نمودن محدودیت های سنی برای فرد عیادت کننده بایستی مبتنی بر شواهد معتبر و منوط به تصویب تیم اجرایی (هیات رئیسه) خواهد بود.

سیاستهای بیمارستان در محور آموزش:

- این بیمارستان سعی می نماید فضای سازمانی خود را به سمت سازمانی یادگیرنده سوق دهد. در این راستا نیازسنجی، تدوین، اجرا و ارزیابی مستمر برنامه های آموزشی حسب نیاز برای کلیه ذینفعان مرکز بویژه (فراگیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان و بیماران) و از تجربیات و دانش سازمانی به شکل سازمان دهی شده بهره گیری خواهد شد.

- در بیمارستان شریعتی فعالیتهای علمی - آموزشی مبتنی بر تشکیل تیم های بین رشته ای (Interdiciplinary) و بین حرفه ای (InterProfessionl) در الویت قرار دارند.

- بیمارستان شریعتی در چارچوب منابع و امکانات در مسیر تقویت و روزآمدسازی زیر ساختهای آموزشی شامل کلاس و فضاهای آموزشی، کتابخانه، تجهیزات سمعی و بصری، پاویون پزشکان و فراگیران و مرکز مهارتهای بالینی (Skill Lab) حرکت می کند.

- استفاده از تکنولوژیهای جدید در تولید محصولات آموزشی چند رسانه ای، آموزش های مجازی، وبینارهای علمی - آموزشی و فعالیت و ارایه خدمات آموزشی در فضای مجازی در دستور کار حوزه ی آموزش بیمارستان شریعتی است.

- بیمارستان شریعتی در راستای انتقال تجارب در حیطه آموزش، برای همکاری با بیمارستان های آموزشی دیگر در سطح دانشگاه و کشور برنامه ریزی و هدف گذاری می کند.

- بیمارستان شریعتی با فراهم کردن مزیتهای علمی - آموزشی، رفاهی و فرهنگی، تمامی مساعی خود را در جهت جذب اعضای هیأت علمی و پزشکان توانمند در زمینه های آموزشی، پژوهشی و درمانی از میان فارغ التحصیلان برتر دانشگاههای کشور به کار می بندد. آراستگی به تعهد و رفتار حرفه ای از ملزومات مورد نظر بیمارستان شریعتی در جذب اعضای هیأت علمی جدید است. بیمارستان متناسب با امکانات و منابع در اختیار، وضعیت تناسب اعضای هیأت علمی و پزشکان با سطح استاندارد را سالانه بهبود خواهد بخشید.

- بیمارستان شریعتی در چارچوب ضوابط و مقررات از اعزام اعضای هیأت علمی و فراگیران به مراکز معتبر آموزشی بویژه در سطح بین الملل و تبادل تجربیات، استاد و دانشجو جهت تکمیل و بهبود کیفیت دوره های آموزشی استقبال می کند.

- خدمات آموزش بیمارستان به فراگیران در رده های مختلف کارآموزی، کارورزی، دستیاری تخصصی و دستیاری فوق تخصصی رشته های پزشکی و پیراپزشکی مصوب و در چارچوب سیاستهای ابلاغی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه می‌شود. با توجه به مزیتهای این مرکز در بهره مندی از اعضای هیأت علمی برجسته، امکانات و تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی، در کنار آموزش دوره ی پزشکی عمومی، تمرکز این مرکز بر دوره های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی خواهد بود. توجه به کیفیت و تعالی در آموزش و تربیت نسل آینده تیم های درمانی شامل پزشکان و غیر پزشکان از الویتهای بیمارستان شریعتی خواهد بود.

- در مورد کلیه فراگیران معرفی شده از مراکز ذیصلاح بالادستی به معاونت آموزشی مرکز می بایست قبل از انجام و شروع هر گونه فعالیت آموزشی یا درمانی اقدامات زیر صورت پذیرفته باشد:

                  1. آموزش و ابلاغ قوانین و مقررات عمومی و رویه های داخلی مرکز از طرق مختلف مانند برگزاری دوره های توجیهی تعیین شده توسط معاونت آموزشی مرکز و ....

                  2. آموزش و ابلاغ اصول رفتار و پوشش حرفه ای و نحوۀ احراز هویت آنها در مرکز (کارت شناسایی)

                 3. آموزش انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی (مداخله ای) از طریق گذراندن دوره های مربوطه در واحد مهارت های بالینی و انجام اولین اقدامات تحت نظارت مستقیم کادر آموزش دهنده صاحب صلاحیت حرفه ای قبل از اقدام مستقل بر روی بیمار.

                  4. آموزش و ابلاغ خصوص محرمانه بودن اطلاعات پرونده بالینی و اخذ اجازه شفاهی بیمار جهت انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی یا پژوهشی یا آموزشی.

                  5. آموزش و ابلاغ قوانین و مقررات داخلی بخشها و گروههای آموزشی، ابلاغ سیاست ها و برنامه های آموزشی و نیز نحوه ارزیابی فراگیران قبل از شروع دوره.

- با توجه به نقش صرفا آموزشی دانشجویان، مستند سازی انجام شده توسط کلیه فراگیران مرکز در مقطع دانشجویی صرفا" مبنا و کاربرد آموزشی دارد و به عنوان اوراق پرونده قابل استناد نیست.

سیاستهای بیمارستان در محور پژوهش:

- بیمارستان از انجام تحقیقات و تولید دانش در قالب توسعه مراکز تحقیقاتی و نیز مرکز توسعه پژوهش توسط اعضای هیات علمی، کارکنان دارای صلاحیت و فراگیران شاغل در بیمارستان  در چارچوب سیاستهای پژوهشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران استقبال می نماید و در جهت رفع مشکلات بیمارستان از انجام پژوهشهای کاربردی حمایت نموده، در صورت تأیید پژوهش در شورای پژوهشی بیمارستان و تصویب تیم اجرایی (هیات رئیسه) و با حفظ حقوق معنوی بیمارستان در روند انجام آنها تا حد توان مشارکت می نماید.

- این مرکز از همکاری با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران خارج از مرکز در جهت انجام پژوهشهای کاربردی و بین رشته ای استقبال نموده و در صورت تأیید پژوهش در شورای پژوهشی بیمارستان و تصویب تیم اجرایی (هیات رئیسه) و با حفظ حقوق معنوی بیمارستان در روند انجام آنها تا حد توان مشارکت می نماید.

- اعمال اصول اَخلاق در تمامی پژوهشهای انجام شده در مرکز مطابق مصوبات شورای اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران الزامی است.

- استفاده از اطلاعات پرونده بیماران برای پژوهشها منوط به رعایت محرمانگی بیماران و با رعایت دستورالعمل كشوري ارايه اطلاعات و پرونده پزشكي بيمار می باشد.

سیاست های بیمارستان در محور مدیریت منابع و توسعه:

- نظام تصمیم سازی در این بیمارستان مشارکتی (در سطحهای مختلف مشارکت حسب مورد) و کمیته های بیمارستانی از ارکان تصمیم گیری خواهند بود و در تعریف و استقرار برنامه ها نیز به صورت تیمی عمل خواهد شد.

- این بیمارستان به منظور ارائه خدمات شایسته تلاش می کند با رعایت مقررات و سیاست های استخدامی نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمینۀ جذب و انتخاب نیروهای توانمند و کارشناس را به تعداد کافی فراهم آورد و در چارچوب امکانات و منابع در اختیار وضعیت تناسب نیروهای انسانی با سطح استاندارد را بویژه در حوزه نیروهای درمانی سالانه بهبود بخشد.

- این مرکز در راستای بهبود رفتار حرفه ای و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با احترام و ایمن، ضمن تدوین و بروزرسانی استانداردهای رفتار حرفه ای در مرکز، جهت توانمند سازی مستمر کارکنان خود در تمام رده ها و ارتقای دانش و مهارتهای حرفه ای و رفتاری ایشان برنامه ریزی لازم را انجام داده، متناسب با امکانات و منابع در اختیار وضعیت شاخصهای بیمارستان را از این نظر سالانه بهبود بخشد.

- این مرکز نهادینه نمودن نگرش سیستماتیک و سوق دادن سازمان به سمت سازمانی یادگیرنده به منظور ایجاد نگرش فرا واحدی در کلیه کارکنان و تلاش مستمر آنها در تحقق رسالت بیمارستان به بهترین نحو ممکن را جزء اولویت های خود مهم قرار می دهد.

- بیمارستان ضمن بهبود وضعیت خود در مستند سازی پرونده های بالینی و با حفظ امنیت، سطوح دسترسی و محرمانگی اطلاعات تلاش می کند به منظور تسهیل ارائه خدمات به مراجعان و ذینفعان بیمارستان با بهبود روشهای ثبت، نگهداری، پردازش و گزارش گیری اطلاعات با ارتقا و بروزرسانی وضعیت فناوری اطلاعات و بکارگیری سامانه های لازم، به تدریج به سمت سازمانی الکترونیک و هوشمند پیش رود و در این راستا تشکیل پرونده الکترونیک بیماران را در الویت اقدامات قرار دهد.

- بیمارستان با اجرای ساز و کارهای پیش بینی شده در آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن انطباق کسب منابع مالی (اعتبارات دولتی مصوب و درآمدهای اختصاصی و کمکهای دولتی و غیر دولتی) و هزینه کرد آنها با قوانین و مقررات موضوعه در چارچوب بودجه سالانه، انضباط مالی، الویت بندی، هزینه – فایده و افزایش بهره وری را سرلوحه کار قرار داده، از تحقق آنها اطمینان حاصل می نماید.

- این بیمارستان مساعی خود را به کار می بنند تا در راستای افزایش درآمدهای اختصاص ضمن توسعه کمی و کیفی خدمات، ضمن بهبود ثبت و مستند سازی خدمات با ایجاد تعامل سازنده با سازمان های بیمه گر پایه، تکمیلی و خاص و نیز رعایت مقررات، زمینه کاهش کسورات را فراهم کند.

- در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات و افزایش بهره مندی گروههای آسیب پذیر، راهبرد جذب کمک ها و حمایت های مردمی، افراد خیر، سازمانهای مردم نهاد و نیز بهره گیری از امکانات نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و ... در دستور کار قرار خواهد داشت و اقدامات و برنامه های لازم در این زمینه سازماندهی خواهد شد.

- این بیمارستان در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی خود سعی خواهد کرد در اجرای برنامه های حفظ محیط زیست، بهبود سلامت عمومی جامعه، بیماران و کارکنان و .... همواره پیش قدم باشد.

- بیمارستان با رعایت مقررات آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سیاستهای ابلاغی مراجع بالادستی مجاز است در مواردیکه به بهبود وضعیت ارائه خدمات یا بهبود شاخصهای مالی می انجامد یا منابع انسانی یا تجهیزاتی یا مالی لازم را در اختیار ندارد نسبت به استفاده از خدمات مشاوره با بکارگیری یا جذب مشارکت افراد دارای صلاحیت حقیقی یا حقوقی یا برونسپاری خدمات یا جذب سرمایه گذار اقدام نماید. در تمام این موارد از رعایت صرفه و صلاح مرکز و بویژه عدم کاهش کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی یا آموزشی اطمینان حاصل خواهد شد و برای تمام پیمانکاران سازکارهای نظارتی تعریف خواهد شد.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir