+98-21-8490-1000


لیست گروه های تخصصی

 • گروه ارتوپدی
 • گروه اورژانس
 • گروه اورولوژی
 • گروه بیهوشی
 • گروه پاتولوژی
 • گروه پزشکی قانونی
 • گروه پزشکی هسته ای
 • گروه جراحی اعصاب
 • گروه جراحی عمومی
 • گروه جراحی فک و صورت
 • گروه جراحی قلب
 • گروه جنرال داخلی
 • گروه چشم
 • گروه رادیولوژی
 • گروه روماتولوژی
 • گروه ریه
 • گروه زنان و زایمان و نازائی
 • گروه طب
 • گروه عفونی
 • گروه غدد و متابولیسم
 • گروه قلب و عروق
 • گروه گوارش و کبد
 • گروه گوش و حلق و بینی
 • گروه نفرولوژی
 • گروه نورولوژی
 • گروه نوزادان
 • گروه هماتولوژی


تخصص نام خانوادگی نام  
گروه رادیولوژی آقا قزوینی لیلا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی آقاحسینی مرضیه دکتر
گروه غدد و متابولیسم آقایی میبدی حمیدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی آل یاسین اشرف دکتر
گروه پزشکی قانونی اخلاقی میترا دکتر
گروه روماتولوژی اخلاقی کلهرودی معصومه دکتر
گروه هماتولوژی استادعلی دهقی محمدرضا دکتر
گروه غدد و متابولیسم اسدی مژگان دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی اسلامیان لاله دکتر
گروه عفونی اسمعیل پور بزاز نگین دکتر
گروه گوارش و کبد اصل سلیمانی حسین دکتر
گروه ارتوپدی اعلمی هرندی بهادر دکتر
گروه پزشکی هسته ای افتخاری محمد دکتر
گروه عفونی افهمی شیرین دکتر
گروه روماتولوژی اكبریان محمود دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی السادات جمال اشرف دکتر
گروه پزشکی هسته ای امامی اردکانی علیرضا دکتر
گروه گوارش و کبد امانی محمد دکتر
گروه نفرولوژی امینی منوچهر دکتر
گروه گوارش و کبد انصاری رضا دکتر
گروه ارتوپدی اوریادی زنجانی لیلا دکتر
گروه نورولوژی اویس قرن شهرام دکتر
گروه هماتولوژی بابا خانی داوود دکتر
گروه طب باقری حسین دکتر
گروه گوارش و کبد باقری محمد دکتر
گروه قلب و عروق برادران عبدالوهاب دکتر
گروه طب برنا سیما دکتر
گروه طب بشردوست سیامک دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی بشیری سیدمحمدحسین دکتر
گروه هماتولوژی بهار بابک دکتر
گروه پزشکی قانونی بهنوش بهنام دکتر
گروه جراحی فک و صورت بیات محمد دکتر
گروه پزشکی هسته ای بیگی داود دکتر
گروه رادیولوژی پاک ندا دکتر
گروه ریه پاک نژاد ام البنین دکتر
گروه جراحی فک و صورت پرهیز سید علیرضا دکتر
گروه جنرال داخلی پژمان ثانی مهناز دکتر
گروه غدد و متابولیسم پژوهی محمد دکتر
گروه ارتوپدی پنجوی بهنام دکتر
گروه گوارش و کبد پورشمس اکرم دکتر
گروه طب پورغریب محمد حسین دکتر
گروه پاتولوژی توانگر سیدمحمد دکتر
گروه نفرولوژی توکلی فرناز دکتر
گروه نوزادان ثاقب ستاره دکتر
گروه جراحی قلب جبلی محمد دکتر
گروه روماتولوژی جمشیدی احمدرضا دکتر
گروه اورژانس جهانشیر امیرحسین دکتر
گروه هماتولوژی جهانی محمد دکتر
گروه ارتوپدی حاج زرگر باشی سید رامین دکتر
گروه جراحی اعصاب حاجی آبادی محمدرضا دکتر
گروه نفرولوژی حاکمی منیرالسادات دکتر
گروه پزشکی هسته ای حسن زاده راد آرمان دکتر
گروه غدد و متابولیسم حسنی رنجبر شیرین دکتر
گروه قلب و عروق حسینی سید کیانوش حسینی دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی حسینی موسی صدیقه دکتر
گروه جراحی فک و صورت حیدر حسین دکتر
گروه طب خاتون آبادی سید احمدرضا دکتر
گروه جراحی اعصاب خدیوی مسعود دکتر
گروه گوارش و کبد خطیبیان مرتضی دکتر
گروه بیهوشی خواجه نصیری علیرضا دکتر
گروه غدد و متابولیسم خوش نیت نیکو سید محسن دکتر
گروه جراحی اعصاب خوشنویسان علیرضا دکتر
گروه رادیولوژی داودی محمد دکتر
گروه گوارش و کبد دلاوری علیرضا دکتر
گروه روماتولوژی دواچی فریدون دکتر
گروه رادیولوژی رادمرد امیر رضا دکتر
گروه اورولوژی رازی علی دکتر
گروه جراحی اعصاب رحیمی موقر وفا دکتر
گروه جراحی فک و صورت رزم آرا فرنوش دکتر
گروه هماتولوژی رستمی طاهره دکتر
گروه هماتولوژی رستمی شهربانو دکتر
گروه پزشکی قانونی رضایی مریم دکتر
گروه قلب و عروق زهره ای امیرحسین دکتر
گروه پزشکی هسته ای ساغری محسن دکتر
گروه گوارش و کبد ستوده منش رسول دکتر
گروه جراحی قلب سرزعیم محمودرضا دکتر
گروه جنرال داخلی سروری مجید دکتر
گروه جراحی عمومی سروش احمدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی سروی فاطمه دکتر
گروه اورژانس سعیدی مرتضی دکتر
گروه پاتولوژی سفید بخت سلمی دکتر
گروه غدد و متابولیسم سلطانی اکبر دکتر
گروه بیهوشی سلطانی محمدی سوسن دکتر
گروه نفرولوژی سلیمانیان طیبه دکتر
گروه بیهوشی سلیمی نیا علیرضا دکتر
گروه گوارش و کبد سهراب پور امیر علی دکتر
گروه اورژانس سید حسینی جواد دکتر
گروه نورولوژی سیگارودی هژیر دکتر
گروه گوارش و کبد سیما علیرضا دکتر
گروه جراحی عمومی شجاعی فرد ابوالفضل دکتر
گروه نوزادان شجری حمیده دکتر
گروه جراحی فک و صورت شریفی رضا دکتر
گروه اورولوژی شعبانی نیا شهرام دکتر
گروه بیهوشی شعیبی گیتا دکتر
گروه روماتولوژی شهرام فرهاد دکتر
گروه قلب و عروق شهرزاد ثریا دکتر
گروه ارتوپدی شهریار كامرانی رضا دکتر
گروه پزشکی قانونی شیخ آزادی اردشیر دکتر
گروه اورژانس شیخ مطهر واحدی حجت دکتر
گروه اورژانس شیرانی فرزانه دکتر
گروه قلب و عروق شیرانی شاهین دکتر
گروه جراحی فک و صورت شیرانی غلامرضا دکتر
گروه گوارش و کبد صابر فیروزی مهدی دکتر
گروه گوارش و کبد صادق مسرت محمد دکتر
گروه بیهوشی صادقی مصطفی دکتر
گروه قلب و عروق صادقیان حکیمه دکتر
گروه اورولوژی صدیقی گیلانی محمد علی دکتر
گروه پاتولوژی صفار هیوا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی صفدریان لیلی دکتر
گروه قلب و عروق طباطبایی سید عبدالحسین دکتر
گروه جنرال داخلی طلسچیان مونا دکتر
گروه ارتوپدی طهماسبی محمد نقی دکتر
گروه قلب و عروق عارفی سید حسن دکتر
گروه بیهوشی عاطف یکتا رضا دکتر
گروه جراحی فک و صورت عباسی امیر جلال دکتر
گروه غدد و متابولیسم عباسی شرقی ساسان دکتر
گروه نورولوژی عبدی سیامک دکتر
گروه طب عطارباشی مقدم بهروز دکتر
گروه بیهوشی عظیم عراقی امید دکتر
گروه جنرال داخلی علی عسگری علی دکتر
گروه هماتولوژی علی مقدم کامران دکتر
گروه ریه علیان نژاد رسول دکتر
گروه ریه علیان نژاد رسول دکتر
گروه عفونی علیجانی ندا دکتر
گروه پزشکی قانونی عکاظی آرش دکتر
گروه روماتولوژی غریب دوست فرهاد دکتر
گروه هماتولوژی غفاری سید حمیداله دکتر
گروه روماتولوژی فائزی سیده طاهره دکتر
گروه طب فاتح حمیدرضا دکتر
گروه نورولوژی فاتحی فرزاد دکتر
گروه نورولوژی فتحی هل آبادی داود دکتر
گروه پزشکی هسته ای فرد اصفهانی ارمغان دکتر
گروه جراحی اعصاب فقیه جویباری مرتضی دکتر
گروه پزشکی هسته ای فلاحی سیچانی بابک دکتر
گروه جراحی اعصاب قدسی سید محمد دکتر
گروه غدد و متابولیسم قدمی محسن دکتر
گروه جراحی فک و صورت قراجه ای عطا دکتر
گروه نورولوژی قربانی عسگر دکتر
گروه جراحی عمومی قربانی آبده گاه علی دکتر
گروه هماتولوژی قوام زاده اردشیر دکتر
گروه پزشکی هسته ای گرامی فر پرهام دکتر
گروه نفرولوژی گنجی محمدرضا دکتر
گروه ریه گوهری مقدم کیوان دکتر
گروه ریه گوهری مقدم کیوان دکتر
گروه ارتوپدی گیتی محمدرضا دکتر
گروه غدد و متابولیسم لاریجانی باقر دکتر
گروه غدد و متابولیسم لنكرانی مهناز دکتر
گروه جراحی قلب ماندگار محمد حسین دکتر
گروه جراحی عمومی مجتهد سعیدی سید رضا دکتر
گروه قلب و عروق محققی دره رنج عباس دکتر
گروه گوارش و کبد محمدنژاد مهدی دکتر
گروه جراحی فک و صورت محمدی فرنوش دکتر
گروه گوش و حلق و بینی محمدی قهاری حامد دکتر
گروه گوارش و کبد مرات شاهین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مرصوصی وجیهه دکتر
گروه بیهوشی مرعشی سید مجتبی دکتر
گروه قلب و عروق مصطفوی آتوسا دکتر
گروه جراحی عمومی معینی نازی دکتر
گروه گوارش و کبد ملك زاده رضا دکتر
گروه غدد و متابولیسم مهاجری تهرانی محمدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مهدوی آتسا دکتر
گروه جراحی اعصاب مهرآذین مسعود دکتر
گروه ارتوپدی مهرپور محمدآبادی سعیدرضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی مهرداد نیلی دکتر
گروه بیهوشی موافق علی دکتر
گروه هماتولوژی موسوی سید اسداله دکتر
گروه جراحی عمومی مولوی بهنام دکتر
گروه اورژانس مومنی مهدی دکتر
گروه جراحی فک و صورت مومنی مهرنوش دکتر
گروه جراحی عمومی میر علی دکتر
گروه پاتولوژی میرزائیان الهام دکتر
گروه گوارش و کبد میكائیلی جواد دکتر
گروه روماتولوژی ناجی عبدالهادی دکتر
گروه جنرال داخلی نادرپور زینب دکتر
گروه اورولوژی نادری غلامحسین دکتر
گروه گوارش و کبد ناصری مقدم سیاوش دکتر
گروه ارتوپدی نبیان محمد حسین دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی نجفیان آیدا دکتر
گروه غدد و متابولیسم نسلی اصفهانی انسیه دکتر
گروه جراحی عمومی نصیری زویکی شیرزاد دکتر
گروه نورولوژی نفیسی شهریار دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی نورزاده مریم دکتر
گروه هماتولوژی نیک بخت محسن دکتر
گروه قلب و عروق نیک دوست فرحناز دکتر
گروه جراحی فک و صورت هاشمی حمیدمحمود دکتر
گروه رادیولوژی هاشمی طاهری امیر پژمان دکتر
گروه جراحی فک و صورت هاشمی نسب محبوبه دکتر
گروه جراحی عمومی هدایت انوشیروان دکتر
گروه بیهوشی هروآبادی آرش دکتر
گروه گوارش و کبد واحدی همایون دکتر
گروه پاتولوژی واسعی سید محمد دکتر
گروه هماتولوژی واعظی محمد دکتر
گروه اورژانس وحیدی الناز دکتر
گروه اورولوژی کاردوست پاریزی مهدی دکتر
گروه ارتوپدی کاظمی شیشوان سید امیر محلیشا دکتر
گروه اورولوژی کاظمینی سید محمد دکتر
گروه هماتولوژی کامران زاده حسین دکتر
گروه روماتولوژی کاوسی هدا دکتر
گروه جراحی فک و صورت کریمی عباس دکتر
گروه اورژانس کریمی علویجه احسان دکتر
گروه چشم کریمی(چشم پزشک) نوشین دکتر
گروه قلب و عروق کمال هدایت داریوش دکتر
گروه پاتولوژی کمالیان ناصر دکتر
گروه پاتولوژی کوثری فرید دکتر
گروه اورولوژی یحیی زاده لنگرودی سید رضا دکتر
گروه زنان و زایمان و نازائی یراقی منصوره دکتر
گروه جراحی عمومی یعقوبی آیدین دکتر
گروه نفرولوژی یعقوبی سیده فاطمه دکتر
گروه هماتولوژی یغمایی مرجان دکتر

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

 • شماره فاکس: 88633039
 • کد پستی: 1411713135
 • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir