+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

راهنمای پذیرش بیماران اورژانس

- در اورژانس بیمارستان فقط بیمارانی که وضعیت اورژانسی دارند بستری میگردد. بیمار اورژانسی به بيماري گفته مي شود كه بايد بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممكن نسبت به ارايه خدمات تشخيصي درماني براي او اقدام شود و براي بيمار اورژانسي سرعت عمل و زمان در ارايه خدمات درماني نقشي اساسي دارد (نظير زايمان، MI، ضربه مغزي، شكستگي هاي باز، مسموميت و...)

- تعدادی از بیماران توسط سرویس پیش بیمارستانی (EMS) به اورژانس آورده شده و تعدادی به صورت فردی به اورژانس مراجعه میکنند.

- بیماران با مراجعه به ساختمان اورژانس واحد تریاژ توسط مسئول تریاژ بررسی شده و در صورت اورژانسی بودن بیمار بستری میگردد.

- بیماران اورژانسی مرتبط به زنان و زایمان در طبقه دوم ساختمان اصلی در اتاق لبیل و بعد از ویزیت دستیاران مقیم زنان در اورژانس زنان بستری میشوند.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir