+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

رادیولوژی

قوانین و دستورالعمل هایی که بیمار یا مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری باید رعایت کند:

- مراجعین و بیماران سرپایی می بایست در بدو ورود به مرکز تصویربرداری ابتدا به قسمت پذیرش و نوبت دهی مراجعه نمایند.

- پرسنل پذیرش و نوبت دهی ضمن بررسی نسخ و اطمینان از عدم وجود هر گونه ایراد و اشکال در نسخ مربوط از جمله مخدوش بودن نسخ، نداشتن پشت نویسی و مهر و امضای پزشک و عدم اعتبار بیمه و تشخیص اولیه و ... بر اساس نوع درخواست در قسمت تصویر برداری مربوطه (MRI ,CT  , سونوگرافی، اینترونشنال، رادیوگرافی و...) اقدام به پذیرش بیمار یا نوبت دهی می نماید. لازم به ذکر است که نوبت دهی در این مرکز از ساعت 7 صبح الی 13:30 فقط به صورت حضوری انجام میگیرد و حضور بیمار در زمان گرفتن نوبت الزامی نمی باشد.

- پس از اتمام مراحل پذیرش، نسخه بیمار یا مراجعه کننده به قسمت مربوطه ارجاع داده می شود و بیمار یا مراجعه کننده می بایست منتظر بماند تا در وقت تعیین شده، خدمت مورد درخواست به ایشان ارائه گردد. بدیهی است انجام موارد اورژانسی در اولویت بوده و در صورت بروز هر گونه مورد اورژانسی مراجعین ملزم به پیروی از ضوابط مرکز بوده و ممکن است ارائه خدمت به ایشان به دلیل اهمیت خدمت رسانی به موارد اورژانسی به تعویق بیافتد.

- در مواردی که ارائه خدمت نیاز به داشتن آمادگی های خاص باشد مراجعین و بیماران می بایست طبق دستورالعمل های خاص آزمون که بر اساس نوع آزمون درخواستی پزشک و اصول مرکز تهیه گردیده است عمل نموده و با آمادگی کامل جهت انجام آزمون در تاریخ و زمان تعیین شده به مرکز مراجعه نمایند. در موارد عدم آمادگی مناسب بیمار جهت انجام آن آزمون خاص، آزمون به وقت دیگری موکول خواهد گردید و بیمار می بایست طبق دستورالعمل توصیه شده آمادگی مجدد گرفته و در وقت جدید مراجعه نماید.

- در طول انجام آزمون بیمار موظف است به کلیه توصیه ها و دستورالعمل هایی که کارشناس رادیولوژی به وی میدهد عمل نموده و همکاری کافی داشته باشد.

- تهیه برخی لوازم و داروها جهت انجام آزمونهای اختصاصی بر عهده بیمار یا مراجعه کننده می باشد.

- در رادیوگرافی های ساده پس از مدت کوتاهی نتیجه به بیمار یا مراجعه کننده تحویل داده خواهد شد ولی در موارد رادیو گرافی های اختصاصی، MRI و  CTبیمار می بایست با در دست داشتن فیش مربوط به انجام آزمون، در تاریخی که به وی اعلام می گردد جهت دریافت نتیجه و گزارش آزمون خود به بخش جوابدهی مرکز مراجعه نماید.

 در مورد بیماران بستری: بخش ارجاع دهنده بیمار موظف است هماهنگی های لازم را با قسمت پذیرش مرکز تصویربرداری انجام داده و طبق زمان بندی مشخص شده نسبت به انتقال بیماران بستری اقدام نماید.

 بدیهی است کلیه وظایف و دستورالعمل های فوق الذکر در مورد آمادگی دادن به بیمار، تهیه دارو و وسایل مصرفی بیمار و انتقال بیمار به بخش تصویربرداری برعهده بخش مذکور بوده و بیمار بستری نیز بایستی ضمن تابعیت از قوانین و دستورالعملهای موجود، نهایت همکاری را در حین انجام آزمونهای درخواستی داشته باشد.

- بهتر است هنگام مراجعه به مرکز تصویربرداری فردی به عنوان همراه در کنار بیمار قرارداشته باشد.

- درضمن یادآوری میکنیم که پذیرش بیماران باردار برای رادیوگرافیCT Scan  وMRI  منوط به رضایت نامه از طرف پزشک معالج و همسر بیمار یا قیم قانونی ایشان می باشد.

 

خدمات ارائه شده در این مرکز:

انجام سونوگرافی، سونوگرافی کالر داپلر، بیوپسی و درناژ تحت هدایت CT، بیوپسی و درناژ تحت هدایت سونوگرافی، CT Scan، CT Entero ،CTA، رادیوگرافی های اختصاصی (باریم انما - باریم سوالو - IVP و ... )، OPG، MRA ،MRI ،MRV ،MRCP ،MR Entero ،TMJ، خدمات اینترونشنال، رادیوگرافی دیجیتال، ماموگرافی (به زودی).

امید است با عنایت به مفاد این آیین نامه بتوانیم در راستای افزایش کمی و کیفی خدمت رسانی به بیماران محترم حرکت کرده و در ارائه این خدمات هیچ گونه کسری و کاستی نداشته باشیم و نیز با بالا بردن بهره وری بتوانیم در جهت ایجاد و افزایش فضاهای پیشرفت علمی همکاران محترم و تامین آرامش و رفاه بیشتر برای آنان گام برداریم.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir