+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

بیمه های طرف قرارداد

لیست سازمان های بیمه طرف قرارداد

بیمه پایه

سازمان بیمه گر

مدارک بستری و بستری موقت (زیر 6 ساعت)

مدارک ویزیت سرپایی وخدمات پاراکلینیک

بیمه کمیته امداد (شهرستان - تهران)

1- کپی کارت کمیته امداد

2- معرفی نامه از کمیته امداد

3- اعتبار معرفی نامه بستری تا یک هفته پس از تاریخ صدور

1- معرفی نامه یا برگه ارجاع پزشک الزامی است.

2- معرفی نامه  سرپایی تا یک ماه پس از تاریخ صدور معتبر می باشد.

بیمه نیروی مسلح

1- معرفی نامه

2- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار

3- دو برگ بیمه

4- نامه اشتغال به خدمت برای سربازان

1- دو برگ بیمه دارای اعتبار

بیمه تامین اجتماعی (عادی، مکمل 95%

مستمری بگیر)

1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار و کدملی

2- دو برگ بیمه

3- پرینت فرم استحقاق درمان

  • برای اعمال جراحی فک و صورت و زیبایی علاوه بر مدارک بالا نیاز به تاییدیه اسناد پزشکی سازمان، قبل از بستری می باشد.

1- دو برگ بیمه دارای اعتبار

بیمه خدمات درمانی (کارمندی، سلامت، روستایی، خویش فرما، اتباع خارجه)

1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار

2- دو برگ بیمه

بیمه روستایی ارجاعی:

1- تاریخ اعتبار ثبت شده در دفترچه (تا یک ماه اعتبار دارد.)

2- مهر ارجاع پزشک خانواده به همراه کد مرکز بهداشت

1- دو برگ بیمه دارای اعتبار

2- مهر ارجاع پزشک خانواده به همراه کد مرکز بهداشت

  • در صورت درج تاریخ در دفترچه، تنها تا یک ماه اعتبار دارد.
  • در صورت عدم درج تاریخ اعتبار، محدودیت تاریخی وجود ندارد.
  • در صورت عدم وجود مهر پزشک خانواده اگر برگه بیمه قبلی ممهور به مهر پزشک خانواده و بدون تاریخ باشد امکان ضمیمه نمودن اصل برگه دوم یا کپی آن وجود دارد.

مراکز طرف قرارداد با بیمارستان

سازمان بیمه گر

مدارک بستری و بستری موقت (زیر 6 ساعت)

مدارک ویزیت سرپایی وخدمات پاراکلینیک

بیمه بانک ملی (شاغلین، بازنشته، جانبازان)

برای بستری موقت (زیر 6 ساعت):

1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار

2- دو برگ بیمه

1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار

2- دو برگ بیمه

بیمه بانک کشاورزی

1- معرفی نامه

2- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار

3- دو برگ بیمه

1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار

2- دو برگ بیمه

بیمه بانک تجارت

بستری قرارداد نداریم.

1- کپی دفترچه بیمه دارای اعتبار

2- دو برگ بیمه

بیمه شرکت نفت شاغلین

1- معرفی نامه

2- کپی دفترچه

3- دو برگ بیمه

1- معرفی نامه

2- کپی دفترچه

3- دو برگ بیمه

بیمه شهرداری

1- معرفی نامه

2- کپی کارت ملی

3- کپی دفترچه

4- دو برگ بیمه

1- کپی کارت ملی

2- کپی دفترچه

3- دو برگ بیمه

بیمه تکمیلی

سازمان بیمه گر

مدارک بستری و بستری موقت (زیر 6 ساعت)

مدارک ویزیت سرپایی و خدمات پاراکلینیک

بیمه آسیا

1- معرفی نامه

2- کپی دفترچه بیمه

3- کپی کارت ملی

سرپایی قرارداد نداریم.

بیمه البرز (با در نظر گرفتن سقف تعهد)

1- معرفی نامه

2- کپی کارت ملی

سرپایی قرارداد نداریم.

بیمه دانا - کارت درمان طلایی

1- معرفی نامه

2- کپی کارت ملی

سرپایی قرارداد نداریم.

بیمه امور دانشجویی دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

1- معرفی نامه از امور دانشجویی دانشگاه

2- کپی دفترچه

3- دو برگ بیمه

دانشجویان دانشگاه تهران

1- معرفی نامه از کلینیک 16 آذر

2- کپی دفترچه

3- دو برگ بیمه

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

1- معرفی نامه از امور دانشجویی دانشگاه

2- کپی دفترچه

3- دو برگ بیمه

دانشجویان دانشگاه تهران

1- معرفی نامه از کلینیک 16 آذر

2- کپی دفترچه

3- دو برگ بیمه

بیمه پارسیان

ارائه معرفی نامه (فقط برای خدمت Pet Scan)

بیمه موسسه زنجیره امید

معرفی نامه از موسسه زنجیره امید که در آن سقف پرداخت مشخص شده است.

سرپایی قرارداد نداریم.

 

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir