+98-21-8490-1000

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

راهنمای ترخیص

- دستور ترخیص بیمار توسط پزشک معالج.
- تکمیل پرونده بیمار توسط کادر درمان.
- ارسال پرونده به حسابداری بخش.
- مراجعه بیمار یا همراه وی به قسمت ترخیص بخش و تسویه حساب بیمارستان با کارت بانکی.
- مراجعه به صندوق داروخانه در حیاط بیمارستان جهت تسویه حساب با داروخانه.
- تحویل فیش پرداخت به قسمت ترخیص بخش.
- دریافت برگه ترخیص و خلاصه پرونده بیمار.

با ما تماس بگیرید

(021) 84-90-1000

تهران، خیابان کارگر شمالی، سه راه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان شریعتی

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.

  • شماره فاکس: 88633039
  • کد پستی: 1411713135
  • پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir