وظایف کمیته های بیمارستانی

وظایف کمیته های بیمارستانی:

• تعیین خط مشی در زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

• طراحی و برنامه ریزی اجرایی برای تحقق اهداف مزبور

• شناسایی مشکلات و معضلات اصلی بیمارستان و تصمیم گیری برای حل آنها

• تلاش مستمر برای افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات

• پیگیری روند ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان