مجله دیابت و لیپید ایران

   سه شنبه ۵ مهر ۱۳۹۶    |       فایل ضمیمه

نویسندگان : هارک نجفی1، فريبرز بختياری2، آذر معنوی2، محمد رضا صوفی نژاد2، حسين فخر زاده1، سيد مسعود ارزاقی1، مهتاب عليزاده1، ندا نظری1، شروان شعاعی*1 ، فرشاد شريفی

نام مجله: مجله دیابت و لیپید ایران
سال انتشار:
آدرس مقاله:
سایت مجله: علل مرگ و مير سالمندان و دقت ثبت مرگ در آسايشگاه خيريه کهريزک
شرح:
کلمات کلیدی: