برگزاری جلسه کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این جلسه به‌منظور بررسی دستورالعمل رفتار حرفه‌ای چهارشنبه دوم آبان 97 در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد. در این جلسه دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر علمی کمیته اخلاق پیش‌نویس راهنماي برخورد با سو رفتار حرفه‌ای فراگيران را ارائه کرد سپس اعضا دربار مفاد آن تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری کردند.
در ادامه این جلسه چارت فرايند رسيدگي به شكايات بیمارستان بازبینی شد و مفاد آن مورد تصویب قرار گرفت.

يکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷
42
#
جلسه؛کمیته؛اخلاق