گروه ایمنی بیمار بیمارستان شریعتی در بخش ICU مدیکال این بیمارستان حضور یافتند

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، جلسه بازدید گروه ایمنی بیمار یکشنبه ششم آبان 97 در بخش ICUمدیکال برگزار شد. در این جلسه استانداردها ی ایمنی بیمار در این بخش محورهای ایمنی ازجمله دارویی، شناسایی بیمار، کنترل عفونت و سقوط ارزیابی شد.

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
42
#
گروه؛ایمنی؛بیمار