برگزاری جلسه کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کمیته شنبه 10 آذر 97 در دفتر ریاست بیمارستان شریعتی برگزار شد. در این کمیته اعضا موارد عدم انطباق درخواست‌های خون و فراورده‌های خونی را بررسی کردند. همچنین گزارشی از عوارض انتقال خون مهر و آبان 97 ارائه شد. دکتر موسوی رئیس بخش‌های خون و انکولوژی و دبیر علمی کمیته طب انتقال خون بیمارستان و دکتر صفار رئیس بخش پاتولوژی و آزمایشگاه بیمارستان شریعتی و دیگر اعضای هیئت‌علمی و اعضای کمیته حضور داشتند. و درباره موارد گزارش‌شده تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری کردند.

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
42
#
کمیته؛انتقال؛خون