کمیته سنجش و پایش کیفیت بیمارستان شریعتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، این کمیته شنبه 23 دی 96 در دفتر ریاست بیمارستان شریعتی برگزار شد. معاونان ، مدیران ، مسئولان کنترل عفونت وبهداشت محیط و کارشناسان واحد بهبود کیفیت بیمارستان شریعتی در این کمیته حضور داشتند. دکتر پور غریب در این جلسه گزارشی از بررسی های انجام شده از اتاق عمل بیمارستان شریعتی ارائه و درباره موارد نقص دربرخی فرایند ها توضیح داد.فرایند های اتاق عمل ، گزارش دهی ، پذیرش بیمارستان، برنامه زمانبندی ، فضای پشتیبان اتاق عمل ، پسماند و آموزش کارکنان در زمینه کنترل عفونت از مواردی بود که در این جلسه اعضا درباره آن تبادل نظر کردند.  

شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
42
#