برگزاری جلسه کمیته بهداشت محیط بیمارستان شریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی، جلسه این کمیته دوشنبه 24 اردیبهشت 97 برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از طرح پایش اولیه پسماندهای بیمارستانی ارائه شد. سپس اعضا درباره فضای فیزیکی مرکز نگهداری پسماندهای شیمیایی و دارویی، شرح وظایف خدمات و نظافت بخش‌ها و دیگر موارد مربوط به بهداشت محیط تصمیم‌گیری کردند.

 

 

چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
42
#