بیمارستان شریعتی لوح تقدیر نقره‌ای جشنواره خود مراقبتی را دریافت کرد

1396/05/09

Read More

بازدید گروه ایمنی بیمار بیمارستان شریعتی از درمانگاه خون

1396/07/01

Read More

قدردانی ریاست و مدیریت بیمارستان شریعتی از همکاران بخش فیزیوتراپی

1396/05/07

Read More

جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان شریعتی تشکیل شد

1396/05/07

Read More

کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/05/07

Read More

کمیته تغذیه بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/01

Read More

جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان شریعتی تشکیل شد

1396/07/01

Read More

نوبت‌دهی اینترنتی و تلفنی درمانگاه‌های بیمارستان شریعتی راه‌اندازی شد

1396/05/03

Read More