نصب نمایشگر اعلام وضعیت بیماران در بیمارستان شریعتی

1396/07/01

Read More

نصب نمایشگر اعلام وضعیت بیماران در بیمارستان شریعتی

1396/05/02

Read More

جلسه بررسی نیازهای آموزشی بخش ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی

1396/05/01

Read More

جلسه RCA ایمنی بیمار در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/31

Read More

کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/31

Read More

قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر کیوان گوهری مقدم رئیس بخش ریه و بخش ویژه داخلی بیمارستان شریعتی

1396/04/28

Read More

کمیته ارتقای سلامت بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/27

Read More

کمیته بحران بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/04/27

Read More