بیمارستان شریعتی در سرای محله فاطمی کلاس آموزش پیشگیری از سکته‌های مغزی برگزار کرد

1396/07/01

Read More
کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/01

Read More
نام بیمارستان شریعتی بر قله دماوند درخشید

1396/07/01

Read More
کمیته تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/01

Read More
کمیته بهداشت محیط بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/01

Read More
بیمارستان شریعتی لوح تقدیر و تندیس نخستین جشنواره مديريت درمان سکته‌های قلبی و مغزی دریافت کرد

1396/07/01

Read More
کمیته دارو تجهیزات بیمارستان شریعتی برگزار شد

1396/07/01

Read More
قدردانی وزیر بهداشت از تیم پیوند قلب بیمارستان شریعتی در نخستین جشنواره مديريت درمان سکته‌های قلبی و مغزی

1396/07/01

Read More