سمینار دو روزه تازه های"چاقی و دیابت"

1396/05/08

Read More
سمینار یکروزه ایمونولوژی سرطان

1396/04/10

Read More
کارگاه" تفسیر نتایج آزمونهای آزمایشگاهی در مشاوره تغذیه"

1396/03/21

Read More
SHTUMS:MOD_SEMINARS-C1R0

1395/11/09

Read More
کنفرانس عمومی با موضوع برخورد با بیماران دچار مسمومیت

1395/10/26

Read More
سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 28 و 29 آذر 95

1395/07/19

Read More
پژوهش- برنامه کارگاه آموزشی -سال 95

1395/07/07

Read More
کارگاه گزارش نویسی پرستاری بیمارستان شریعتی

1395/03/09

Read More