راهنمای پذیرش بیماران اورژانس

- در اورژانس بیمارستان فقط بیمارانی که وضعیت اورژانسی دارند بستری میگردد. بیمار اورژانسی به بيماري گفته مي شود كه بايد بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممكن نسبت به ارايه خدمات تشخيصي درماني براي او اقدام شود و براي بيمار اورژانسي سرعت عمل و زمان در ارايه خدمات درماني نقشي اساسي دارد (نظير زايمان، MI، ضربه مغزي، شكستگي هاي باز، مسموميت و...)

- تعدادی از بیماران توسط سرویس پیش بیمارستانی (EMS) به اورژانس آورده شده و تعدادی به صورت فردی به اورژانس مراجعه میکنند.

- بیماران با مراجعه به ساختمان اورژانس واحد تریاژ توسط مسئول تریاژ بررسی شده و در صورت اورژانسی بودن بیمار بستری میگردد.

- بیماران اورژانسی مرتبط به زنان و زایمان در طبقه دوم ساختمان اصلی در اتاق لبیل و بعد از ویزیت دستیاران مقیم زنان در اورژانس زنان بستری میشوند.