راهنمای ترخیص

- دستور ترخیص بیمار توسط پزشک معالج.
- تکمیل پرونده بیمار توسط کادر درمان.
- ارسال پرونده به حسابداری بخش.
- مراجعه بیمار یا همراه وی به قسمت ترخیص بخش و تسویه حساب بیمارستان با کارت بانکی.
- مراجعه به صندوق داروخانه در حیاط بیمارستان جهت تسویه حساب با داروخانه.
- تحویل فیش پرداخت به قسمت ترخیص بخش.
- دریافت برگه ترخیص و خلاصه پرونده بیمار.