ارتباط با ما

آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالي، سه راه جلال آل احمد، روبه روی دانشکده اقتصاد، مركز آموزشی پژوهشي و درماني دكتر شريعتي

شماره تلفن: 00084901-021

شماره فاکس: 88633039-021

کد پستی: 1411713135

پست الکترونیک: shariatihosp@tums.ac.ir

در صورت تماس از خارج بیمارستان شماره های داخلی بخشها و واحدها با پیش شماره 8490 قابل شماره گیری است.