درمانگاه شهید داستانی

برنامه درمانگاه صبح

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

 روزهای هفته درمانگاه

دکتر شعبانی نیا دکتر نادری دکتر یحیی زاده دکتر صدیقی گیلانی

دکتر رازی

دکتر کاردوست

دکتر کاظمینی

دکتر یحیی زاده

ارولوژی

دکتر کاظمی

دکتر پنجوی

کمر و ستون فقرات

دکتر کامرانی

دست

دکتر اعلمی

پا و مچ پا

دکتر مهرپور

لگن

دکتر طهماسبی

زانو

دکتر گیتی

کتف و شانه

ارتوپدی

- - - - - دکتر ثاقب

اطفال

- از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14 از ساعت 12 الی 14

بیهوشی

دکتر نصیری

دکتر سروش

دکتر میر

دکتر میر

دکتر شجاعی فر

دکتر یعقوبی

دکتر قربانی آبدگاه(توراکس)

دکتر سعیدی

دکتر هدایت

جراحی عمومی

-

یکی از اساتید

یکی از اساتید

فقط رزیدنت

یکی از اساتید

یکی از اساتید

جراحی فک و صورت

- - دکتر جبلی دکتر سرزعیم - دکتر ماندگار

جراحی قلب

فقط برای وقت عمل دکتر خدیوی دکتر خوشنویسان دکتر فقیه

دکتر قدسی

دکتر حاجی آبادی

دکتر خوشنویسان

جراحی اعصاب

- - - دکتر مولوی - -

جراحی عروق

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

داخلی قلب

دکتر عبدی

با وقت قبل تزریق

-

دکتر فاتحی

با وقت قبلی

دکتر عبدی

با وقت قبلی

دکتر قربانی

با وقت قبلی

دکتر سیگارودی

با وقت قبلی

داخلی اعصاب

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

زنان و مامائی

یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از اساتید یکی از ساتید یکی از اساتید

داخلی

- دکتر کیانی

دکتر گوهری مقدم

دکتر پاک نژاد

- - دکتر علیان نژاد

ریه

- دکتر کریمی - -

دکتر شمس

دکتر کریمی

دکتر کریمی

چشم

- -

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

-

غدد

یکی از اساتید

تزریق مفصل

یکی از اساتید

(لوپوس)

-

یکی از اساتید

یکی از اساتید

(بهجت)

یکی از اساتید

روماتولوژی

- -

یکی از اساتید

دکتر امینی

دکتر سلیمانیان

- -

نفرولوژی

- - - - - -

پوست

-

یکی از اساتید

 

- - - -

عفونی

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

یکی از اساتید

دندانپزشکی

-

یکی از اساتید

-

یکی از اساتید

(سیروز کبد)

-

یکی از اساتید

گوارش

- -

یکی از اساتید

- - -

هپاتیت B

یکی از اساتید - - - - -

هپاتیت C

- - - -

یکی از اساتید

-

هپاتیت C&B

- - - دکتر قدمی - -

ژنتیک

- - دکتر خواجه نصیری - دکتر خواجه نصیری -

درد

- - - - - یکی از اساتید

پیوند کلیه

- دکتر محمدی - - دکتر محمدی -

گوش و حلق و بینی

دکتر عکاظی دکتر اخلاقی دکتر رضایی دکتر بهنوش دکتر شیخ آزادی دکتر شیخ آزادی

پزشک قانونی

- دکتر پورغریب - - - -

پزشکی ورزشی

- دکتر فاتح - - - دکتر فاتح

توانبخشی

- دکتر حسنی - - - -

چاقی