درمانگاه کلینیک ویژه

برنامه درمانگاه عصر

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روزهای هفته درمانگاه

-

دکتر یحیی زاده

ساعت 14 تا 16

دکتر کاردوست

ساعت 16 تا 19

-

دکتر کاردوست

ساعت 16 تا 19

ارولوژی

دکتر حاج زرگر باشی

ساعت 17 تا 20

دکتر حاج زرگر باشی

ساعت 17 تا 20

- - -

ارتوپدی اطفال

دکتر میر

ساعت 14 تا 16

- -

دکتر یعقوبی نوتاش

ساعت 15:30 تا 17

-

جراحی عمومی

دکتر فقیه

ساعت 14 تا 17

دکتر حاجی آبادی

ساعت 17 تا 19

-

دکتر رحیمی موقر

ساعت 14 تا 19

دکتر فقیه

ساعت 17 تا 19

جراحی اعصاب

-

دکتر قربانی آبدگاه

ساعت 16 تا 17:30

- - -

جراحی توراکس

- -

دکتر شریفی

ساعت 14 تا 16

- -

فک و صورت

دکتر نادرپور

ساعت 14 تا 16

-

دکتر سروری

ساعت 14 تا 16

-

دکتر پژمان ثانی

ساعت 14 تا 16

داخلی

دکتر برادران

ساعت 14:30 تا 18

دکتر حسینی

ساعت 14 تا 20

دکتر شیرانی 

ساعت 15 تا 17:30

دکتر نیک دوست

ساعت 14 تا 16

دکتر شهرزاد

ساعت 14 تا 18

دکتر حسینی

ساعت 14 تا 20

داخلی قلب

دکتر یراقی

ساعت 15 تا 18

دکتر سروی

ساعت 10 تا 12

دکتر حسینی موسی

ساعت 14 تا 20

دکتر یراقی

ساعت 9 تا 12

دکتر سروی

ساعت 14 تا 19

دکتر مهدوی

ساعت 9 تا 12

دکتر مهدوی

ساعت 14 تا 19

دکتر نورزاده

ساعت 8 تا 11

زنان و مامائی

دکتر عبدی

ساعت 14:30 تا 20

دکتر قربانی

ساعت 15 تا 17

دکتر فتحی

ساعت 14 تا 19

دکتر اویس قرن

ساعت 14:30 تا 19

-

نورولوژی

-

دکتر توکلی

ساعت 14 تا 16

-

دکتر یعقوبی

ساعت 14 تا 16

-

نفرولوژی

دکتر یزدی

ساعت 14 تا 16

دکتر وثوقیان

ساعت 14 تا 16

-

دکتر کاوسی

ساعت 14 تا 16

دکتر بنی هاشمیان

ساعت 14 تا 16

روماتولوژی

- - - - -

غدد

دکتر ممیز صنعت

ساعت 14:30 تا 17

دکتر سهراب پور

ساعت 15 تا 19

دکتر امانی

ساعت 14 تا 17

دکتر علی عسگری

ساعت 14:30 تا 18

دکتر سیما

ساعت 8 تا 12

-

گوارش

دکتر علیان نژاد

ساعت 15:30 تا 17:30

دکتر علیان نژاد

ساعت 15:30 تا 17:30

-

دکتر علیان نژاد

ساعت 15:30 تا 17:30

-

ریه

- -

دکتر افهمی

ساعت 14 تا 16

دکتر علیجانی

ساعت 14 تا 16

دکتر اسماعیل پور

ساعت 14 تا 16

عفونی

دکتر محمدی فارسانی

ساعت 10 تا 12

-

دکتر نوروزی

ساعت 10 تا 12

دکتر محمدزاده

ساعت 16 تا 19

-

تغذیه

- -

دکتر خواجه نصیری

ساعت 14:30 تا 17

- -

درد

دکتر کیانی مهر

ساعت 9 تا 11

-

دکتر کیانی مهر

ساعت 14 تا 16

- -

روانپزشک

- -

دکتر برنا

ساعت 14 تا 16

-

دکتر پورغریب

ساعت 16 تا 18

پزشکی ورزشی

- - -

دکتر فتحی

ساعت 9 تا 11

-

کلینیک ALS

 

  • آدرس: خیابان کارگر شمالی-نرسیده به خ شهید گمنام-خیابان دوم-پلاک 17
  • سایت نوبت دهی اینترنتی درمانگاه های بیمارستان دکتر شریعتی: shariati.salamat.center
  • پذیرش بیمار فقط از طریق اخذ نوبت-ساعت تماس جهت اخذ نوبت 8 صبح تا 12 می باشد.
  • تلفن: 88637093 و 88027412 و 88004017
  • راهنمای تلفنی نوبت دهی: 41225-021
  • سامانه پیامکی انتقادات و پیشنهادات: 100041225
  • ساعت کار 14 الی 20