برنامه درمانگاه کلینیک ویژه عصر

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نام درمانگاه

-

دکتر یحیی زاده

ساعت 14 تا 15:30

دکتر کاردوست

ساعت 16 تا 19

دکتر یحیی زاده

ساعت 14 تا 15:30

دکتر کاردوست

ساعت 16 تا 19

ارولوژی

-

دکتر کاظمی

ساعت 9 تا 12

-

دکتر کاظمی

ساعت 17 تا 19

-

ارتوپدی

-

دکتر حاج زرگر باشی

ساعت 17:30 تا 20

- - -

ارتوپدی اطفال

دکتر فقیه

ساعت 15 تا 18

دکتر حاجی آبادی

ساعت 17:30 تا 19

-

-

دکتر فقیه

ساعت 17 تا 19

جراحی اعصاب

-

دکتر قربانی آبدگاه

ساعت 14 تا 15:30

-

دکتر یعقوبی

ساعت 8 تا 9:30

-

جراحی توراکس و عمومی

- -

دکتر شریفی

ساعت 14 تا 15:30

- -

فک و صورت

-

-

دکتر سروری

ساعت 14 تا 16

-

دکتر پژمان ثانی

ساعت 14 تا 16

داخلی

دکتر برادران

ساعت 15 تا 20

دکتر مصطفوی (فقط زنان باردار)

ساعت 8 تا 9

دکتر شیرانی 

ساعت 14 تا 19

دکتر شیرانی

ساعت 10 تا 12

دکتر شهرزاد

(فقط آریتمی و پیس میکر)

ساعت 14 تا 17

دکتر برادران

ساعت 9 تا 12

دکتر عباسی

ساعت 14 تا 15:15

داخلی قلب

دکتر حسینی موسی

ساعت 8 تا 12

دکتر یراقی

ساعت 14 تا 18

دکتر مهدوی

ساعت 8 تا 11

دکتر حسینی موسی

ساعت 13 تا 18

دکتر یراقی

ساعت 9 تا 12

دکتر نجفیان

ساعت 14:15 تا 18

دکتر ناعمی

ساعت 9 تا 11

دکتر نجفیان

ساعت 8 تا 10

زنان و مامائی

دکتر عبدی

ساعت 15 تا 19

دکتر شمشیری

ساعت 10 تا 11

دکتر قربانی (فقط سکته مغزی)

ساعت 15 تا 17

دکتر فتحی

ساعت 14:30 تا 19

-

-

 داخلی اعصاب (نورولوژی)

دکتر جهانشاهی

ساعت 14 تا 16

دکتر کیافر

ساعت 14 تا 16

دکتر موسوی

ساعت 14:30 تا 18:30

دکتر کاوسی

ساعت 10 تا 11

-

-

دکتر کاکائی

ساعت 14 تا 16

دکتر موسوی

ساعت 14:30 تا 18:30

روماتولوژی

- -

دکتر سجادی

ساعت 13:30 تا 15

-

دکتر ابرهیم پورفینی

ساعت 11:45 تا 13:25

غدد

دکتر اولادی

ساعت 14:30 تا 17

دکتر سیما

ساعت 8 تا 10

کلینیک کولیت اولسرو  و کرن

ساعت 8 تا 9

دکتر صادقی

ساعت 14 تا 16

کلینیک اختلالات حرکتی دستگاه گوارش

ساعت 14 تا 15

 

دکتر امانی

ساعت 14 تا 17

دکتر سیما

ساعت 8 تا 10

کلینیک سرطان کلون

ساعت 14 تا 15

کلینیک کولیت اولسرو  و کرن

ساعت 8 تا 9

دکتر انوشیروانی

ساعت 13:30 تا 16

دکتر علی عسگری

ساعت 15 تا 18

دکتر سیما

ساعت 8 تا 10

کلینیک کولیت اولسرو  و کرن

ساعت 8 تا 9

دکتر سیما

ساعت 15 تا 18:30

کلینیک کولیت اولسرو  و کرن

ساعت 14 تا 15

گوارش

دکتر علیان نژاد

ساعت 14:30 تا 18

دکتر احمدی

ساعت 14 تا 16:30

دکتر فتوک کیایی

ساعت 14 تا 15:30

دکتر علیان نژاد

ساعت 14:30 تا 18

دکتر احمدی

ساعت 14 تا 16:30

دکتر فتوک کیایی

ساعت 14 تا 15:30

ریه

- -

دکتر افهمی

ساعت 14 تا 17

دکتر علیجانی

ساعت 14 تا 15:30

-

عفونی

دکتر محمدی فارسانی

ساعت 10 تا 12

-

دکتر نوروزی

ساعت 10 تا 12

-

 

-

تغذیه

- -

دکتر خواجه نصیری

ساعت 15 تا 17

- -

درد

دکتر کیانی مهر

ساعت 9 تا 10:30

-

دکتر کیانی مهر

ساعت 14 تا 16

-

-

روانپزشک

- -

دکتر برنا

ساعت 12 تا 14

-

  دکتر پورغریب شاهی

ساعت 16:30 تا 17

پزشکی ورزشی

- - -

کلینیک ALS

ساعت 9 تا 11

-

کلینیک ALS

-

-

 

- - -

آندرولوژی (ناباروری و ناتوانی جنسی مردان)