درمانگاه کلینیک ویژه

برنامه درمانگاه عصر

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روزهای هفته درمانگاه

-

دکتر یحیی زاده

ساعت 14 تا 16

دکتر کاردوست

ساعت 16 تا 19

دکتر یحیی زاده

ساعت 14 تا 16

دکتر کاردوست

ساعت 16 تا 19

ارولوژی

دکتر حاج زرگر باشی

ساعت 17:30 تا 20

دکتر حاج زرگر باشی

ساعت 17:30 تا 20

- - -

ارتوپدی اطفال

-

-

 

-

-

 

-

جراحی عمومی

دکتر فقیه

ساعت 15 تا 17

دکتر حاجی آبادی

ساعت 17 تا 19

-

دکتر رحیمی موقر

ساعت 14 تا 19

دکتر فقیه

ساعت 17 تا 19

جراحی اعصاب

-

دکتر قربانی آبدگاه

ساعت 16 تا 17

- - -

جراحی توراکس

- -

دکتر شریفی

ساعت 14 تا 16

- -

فک و صورت

-

-

دکتر سروری

ساعت 14 تا 16

-

دکتر پژمان ثانی

ساعت 14 تا 16

داخلی

دکتر برادران

ساعت 16 تا 19

دکتر مصطفوی (فقط زنان باردار)

ساعت 8 تا 9

دکتر شیرانی 

ساعت 15 تا 20

دکتر آزادی

ساعت 14 تا 18

دکتر شیرانی

ساعت 10 تا 12

دکتر شهرزاد

(فقط آریتمی و پیس میکر)

ساعت 14 تا 18

دکتر برادران

ساعت 10 تا 12

داخلی قلب

دکتر حسینی موسی

ساعت 8 تا 12

دکتر یراقی

ساعت 14 تا 17:30

دکتر مهدوی

ساعت 8 تا 11:30

دکتر حسینی موسی

ساعت 14 تا 19

دکتر یراقی

ساعت 8:30 تا 12

دکتر نجفیان

ساعت 14:15 تا 19

دکتر مهدوی

ساعت 14 تا 18

دکتر نجفیان

ساعت 8 تا 10

زنان و مامائی

دکتر عبدی

ساعت 15 تا 19

دکتر قربانی(فقط سکته مغزی)

ساعت 15 تا 17

دکتر فتحی

ساعت 14:30 تا 19

دکتر اویس قرن

ساعت 14:30 تا 18

-

 داخلی اعصاب(نورولوژی)

-

-

-

دکتر توکلی

ساعت 8 تا 9:30

دکتر یعقوبی

ساعت 8 تا 9:30

نفرولوژی(کلیه)

-

دکتر کیافر

ساعت 14 تا 16

-

دکتر کاوسی

ساعت 14 تا 16

دکتر کاکائی

ساعت 14 تا 16

روماتولوژی

- -

-

 

-

دکتر ابراهیم پور

ساعت 11:30 تا 13:30

غدد

دکتر ممیز صنعت

ساعت 14 تا 16

دکتر صادقی

ساعت 14 تا 16

دکتر امانی

ساعت 14 تا 17

دکتر علی عسگری

ساعت 15 تا 18

دکتر انوشیروانی

ساعت 14 تا 17

دکتر سیما

ساعت 14 تا 20

دکتر طبائیان

ساعت 15 تا 18

گوارش

دکتر علیان نژاد

ساعت 14:30 تا 18:30

دکتر احمدی

ساعت 14 تا 16:30

دکتر فتوک کیایی

ساعت 14 تا 16

دکتر علیان نژاد

ساعت 14:30 تا 18:30

دکتر احمدی

ساعت 14 تا 16:30

دکتر فتوک کیایی

ساعت 14 تا 16

ریه

- -

دکتر افهمی

ساعت 14 تا 16

دکتر علیجانی

ساعت 14 تا 16

دکتر اسماعیل پور

ساعت 14 تا 16

عفونی

دکتر محمدی فارسانی

ساعت 10 تا 12

-

دکتر نوروزی

ساعت 10 تا 12

دکتر محمدزاده

ساعت 16 تا 19

-

تغذیه

- -

دکتر خواجه نصیری

ساعت 15 تا 17

- -

درد

دکتر کیانی مهر

ساعت 9 تا 11

-

دکتر کیانی مهر

ساعت 14 تا 16

- -

روانپزشک

- -

دکتر برنا

ساعت 13 تا 15

-

  دکتر پورغریب شاهی

ساعت 16 تا 18

پزشکی ورزشی

- - -

دکتر فتحی

ساعت 9 تا 11

-

کلینیک ALS

-

دکتر اطرج

ساعت 10 تا 12

- - -

ناباروری و ناتوانی جنسی