کارگاه های برگزار شده در سال 89

  • 1389/7/5 کارگاه Basic life support و کارگاه کار عملی با مولاژ  توسط دکتر علی موافق 35 نفر شرکت کننده
  • 1389/7/6 کارگاه اخلاق پزشکی و ارتباطات دکتر آرامش و دکتر سهیمی ایزدیان  35 نفر شرکت کننده
  • 1389/7/7 کارگاه مستند سازی و مسائل قانونی دکتر خورگامی، دکتر پاک نژاد دکتر سیاح ملی و دکتر بهنوش 35 نفر شرکت کننده