کارگاه های برگزار شده در سال 90

  • 1390/8/3 کارگاه CPR برای رزیدنت های سال اول1390 توسط دکتر موافق هر روز 35 نفر شرکت کننده
  • 1390/8/4 کارگاه CPR برای رزیدنت های سال اول1390 توسط دکتر موافق هر روز 35 نفر شرکت کننده
  • 1390/8/5 کارگاه CPR برای رزیدنت های سال اول1390 توسط دکتر موافق هر روز 35 نفر شرکت کننده