کارگاه های برگزار شده در سال 92

  • 1392/1/29 کارگاه مقاله نویسی مقدماتی دکتر آخوند زاده 51 نفر شرکت کننده
  • 1392/2/5 کارگاه مقاله نویسی پیشرفته دکتر آخوند زاده 54 نفر شرکت کننده
  • 1392/2/12 کارگاه نقد و داوری مقالات دکتر آخوند زاده 50 نفر شرکت کننده
  • 1392/2/26 کارگاه آمار پیشرفته دکتر اصفهانی 27 نفر شرکت کننده
  • 1392/8/27 کارگاه چگونه کلاس درس را به صورت TBL اداره کنیم خانم علیزاده 35 نفره شرکت کننده
  • 1392/9/4 کارگاه چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم 36 نفر شرکت کننده
  • 1392/9/11 چه اصولی را رعایت کنیم تا فراگیرانمان بیشترین یادگیری را داشته باشند 37 نفر شرکت کننده
  • 1392/9/14 چگونه در کلاس درسمان به آموزش تفکر نقاد کمک کنیم 35 نفر شرکت کننده
  • 1392/9/18 کارگاه چگونه مهارت های ارتباطی دانشجویان با بیماران را تقویت کنیم دکتر شاهی امام 32 نفر شرکت کننده
  • 1392/10/9 کارگاه آشنایی با مقاهیم و مصادیق و روش های تقویت تعهد حرفه ای پزشکی دکتر اصغری 33 نفر شرکت کننده