کارگاه های برگزار شده در سال 93

  • 1393/4/12 کارگاه مقاله نویسی مقدماتی  دکتر آخوند زاده 52 نفر شرکت کننده
  • 1393/5/16 کارگاه مقاله نویسی پیشرفته دکتر آخوند زاده 53 نفر شرکت کننده
  • 1393/5/23 کارگاه نقد و داوری مقالات دکتر آخوند زاده 52 نفر شرکت کننده