اولویت های پژوهشی سال 94

  •  کنترل عفونت های بیمارستانی 
  •  ایمنی بیمار 
  •  تهیه data base بیماری ها 
  •  اصلاح ساختار مدارک پزشکی 
  •  کیفیت ارائه خدمات 
  •  بهداشت محیط و دفع پسماند در بیمارستان 
  •  الگوی مصرف داروهای بیمارستانی 
  •  Professionalism