نحوه ی جمع آوری داده ها در مرکز

افرادی که از سایر دانشگاه ها و دانشکده ها جهت جمع آوری اطلاعات برای انجام امور پایان نامه، به این مرکز مراجعه می کنند، تنها در صورتی اجازه انجام پژوهش دارند که از دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده باشند و یا نام یکی از اعضا محترم هیئت علمی بیمارستان دکتر شریعتی به عنوان استاد راهنما یا استاد مشاور در پروپوزال ثبت شده باشد.

 افرادی که دارای این شرایط هستند برای شروع انجام امور پایان نامه باید به مرکز توسعه پژوهش مراجعه نموده و معرفی نامه از دانشگاه مربوطه و یک نسخه از پروپوزال را به این واحد ارائه دهند. پس از تایید مدارک مورد نظر با بررسی و تایید معاون پژوهشی مرکز، اجازه شروع فعالیت پژوهشی را در این بیمارستان دارند.