آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان های آموزشی