الویت های پژوهشی بیمارستان دکتر شریعتی از مهر 95 تا شهریور 96

1. کنترل عفونت

 • عفونت در بخش های مراقبت ویژه
 • عفونت های پس از جراحی

 

2. ایمنی

 • ایمنی کارکنان
 • ایمنی بیماران

           ♦  اصلاح فرایند مشاوره های درخواست شده و پاسخ داده شده

           ♦  کاهش مورتالیتی و موربیدیتی

 

3. مدیریت تخت های بیمارستانی

 • تسهیل و ارتقای فرایند ها
 • ادامه مراقبت در منزل

 

4. بهبود کیفیت خدمات پرستاری

 • ارتقای آموزش پرستاران
 • آموزش به بیماران
 • افزایش رویکرد پرستاری مبتنی بر شواهد و بهبود کیفیت خدمات پرستاری

 

5. ارتقا و نوآوری استفاده از تکنولوژی های رایج بیمارستانی

 • طراحی و ارتقای نرم افزارها برای ارتقای فرایندهای بیمارستانی
 • ابداع device های جدید
 • اتوماسیون فرایند ها و افزایش استفاده از IT در فرایند های بیمارستانی

 

6. تغذیه بیماران و کارکنان

 

7. کنترل درد حاد

 

8. مدیریت پسماند