بیمه های طرف قرارداد

لیست سازمان های بیمه طرف قرارداد

مدارک ویزیت سرپایی و خدمات پاراکلینیک
مدارک بستری و سرپایی زیر 6 ساعت
سازمان بیمه گر
معرفی نامه از اداره کمیته امداد (اصل یا کپی) برای بیماران تهرانی که کد آنها با شماره 16 شروع می شود. معرفی نامه یا برگه ارجاع پزشک الزامی است. بیماران شهرستانی که کد  آنها یا هر شماره جز 16 باشد فقط معرفی نامه الزامی است. معرفی نامه بستری تا یک هفته از تاریخ صدور معتبر است. کپی معرفینامه سرپایی تا یک ماه از تاریخ صدور معرفینامه و فقط برای تخصص مندرج اعتبار دارد.

کپی کارت کمیته امداد + معرفی نامه از کمیته امداد

بیمه کمیته امداد (شهرستان-تهران)

اعتبار بیمه + دو برگ بیمه 

معرفی نامه + کپی دفترچه + دو برگ بیمه

در مورد سرباز، نامه اشتغال به خدمت

بیمه نیروی مسلح

اعتبار بیمه + دو برگ بیمه 

 اعتبار بیمه + کپی از دفترچه بیمه دارای کدملی + دو برگ بیمه 

تامین اجتماعی (عادی،مکمل 95%، مستمری بگیر)

اعتبار دفترچه + مهر ارجاع پزشک خانواده به همراه کد مرکز بهداشت 

(در صورت درج تاریخ در دفترچه، تنها تا یکماه اعتبار دارد - صورت عدم درج تاریخ اعتبار، محدودیت تاریخی وجود ندارد - در صورت عدم وجود مهر پزشک خانواده اگر برگه بیمه قبلی ممهور به مهر پزشک خانواده و بدون تاریخ باشد امکان ضمیمه نمودن اصل برگه دوم یا کپی آن وجود دارد.)

 اعتبار بیمه +  کپی دفترچه + دو برگ بیمه

 بیمه روستایی ارجاعی: تاریخ اعتبار ثبت شده در دفترچه تا یکماه اعتبار دارد) + مهر ارجاع پزشک خانواده به همراه کد مرکز بهداشت

خدمات درمانی (کارمندی، سلامت، روستایی، خویش فرما،اتباع خارجه)
اعتبار بیمه + دو برگ بیمه + کپی دفترچه بستری زیر 6 ساعت: اعتبار بیمه + کپی دفترچه + دوبرگ بیمه بانک ملی (شاغلین، بازنشته، جانبازان)
اعتبار بیمه + دو برگ بیمه + کپی دفترچه قرارداد نداریم  بانک تجارت
اعتبار بیمه + دو برگ بیمه + کپی دفترچه معرفی نامه + کپی دفترچه + دوبرگ بیمه  بانک کشاورزی
کپی گزارش کلانتری یا کروکی پلیس ممهور به مهر کلانتری + کپی کارت ملی  مصدوم (اعتبار برای ادامه درمان در مرکز درمانی تا 2 ماه از تاریخ ترخیص میباشد) کپی گزارش کلانتری یا کروکی پلیس ممهور به مهر کلانتری یا برگه اوژانس 115+ کپی  کارت ملی مصدوم (اعتبار برای ادامه درمان در مرکز درمانی تا 2 ماه از تاریخ ترخیص میباشد) مصدومین ترافیکی
سرپایی قراردادنداریم  معرفی نامه + کپی دفترچه بیمه + کپی کارت ملی   بیمه آسیا
سرپایی قراردادنداریم  معرفی نامه + کپی کارت ملی بیمه البرز (با در نظر گرفتن سقف تعهد)
- ارائه معرفی نامه (فقط برای خدمت Pet-scan) بیمه پارسیان
 سرپایی قرارداد نداریم  + معرفی نامه  کپی کارت ملی  بیمه دانا - کارت درمان طلایی  
معرفی نامه + کپی دفترچه + دو برگ بیمه معرفی نامه + کپی دفترچه + دو برگ بیمه شرکت نفت شاغلین 

 

بیمه تامین اجتماعی : برای اعمال جراحی فک و صورت و زیبایی علاوه بر مدارک بالا نیاز به تاییدیه اسناد پزشکی سازمان قبل از بستری می باشد.