تعرفه های بیمارستان

بنا به تصویب نامه هیات وزیران مورخ 09/03/1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور ، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395 به شرح ذیل تعیین می گردد:

 

ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص در بخش سرپایی دولتی:

 سهم بیمار(ریال)

بیمه(ریال)

مبلغ آزاد(ریال)

ویزیت سرپایی پزشکان

ردیف

33,300 77,700 111,000 ویزیت پزشکان،دندانپزشکان عمومی 1
41,700 97,300 139,000 ویزیت پزشکان متخصص 2
50,400 116,800 168,000 ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ ،متخصص روانپزشکی 3
42,000 194,000 236,000 ویزیت متخصص تمام وقت 4
50,000 235,000 285,000 ویزیت فوق تخصص/فلوشیپ تمام وقت 5

 

هزینه اقامت ( هتلینگ ) در بیمارستان های بخش های دولتی (ارقام به ریال):

تخت بخش I.C.U ، NICU تخت بخش C.C.U

نوزاد بیمار 

سطح دوم
نوزاد سالم هزینه همراه سه تختی و بیشتر دو تختی یک تختی درجه ارزشیابی بیمارستان
6,798,000 4,399,000 1،026,000 733,000 330,000 1,465,000 2,198,000 2,930,000 درجه 1

 

خودپرداخت (فرانشیز ) خدمات تشخیصی و درمانی :

الف- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد(5%) و برای سایر بیمه شدگان ده درصد(10%) تعیین می گردد.

ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی به ترتیب معادل ده درصد(10%) و سی درصد(30%) خواهد بود.

ج- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی در خدمات پاراکلینیک معادل بیست و پنج درصد(25%)  و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی معادل بیست درصد(20%) تعیین می شود.