درمانگاه قبل از پیوند، پیوند و درمانگاه خون و آنکولوژی

 

برنامه درمانگاه صبح

ایام هفته

نام درمانگاه

نام استاد

شنبه

 درمانگاه قبل از پیوند (بزرگسال-اطفال)  یکی از اساتید
ایمونولوژی دکتر استادعلی

یکشنبه

درمانگاه هماتولوژی آنکولوژی یکی از اساتید
درمانگاه رادیوتراپی یکی از اساتید

دوشنبه

 درمانگاه پیوند (بزرگسال-اطفال)  یکی از اساتید

سه شنبه

درمانگاه هماتولوژی آنکولوژی یکی از اساتید
درمانگاه رادیوتراپی یکی از اساتید

چهارشنبه

درمانگاه پیوند (بزرگسال-اطفال) یکی از اساتید

پنج شنبه

درمانگاه تغذیه یکی از اساتید
درمانگاه درد یکی از اساتید
درمانگاه روانپزشکی یکی از اساتید
درمانگاه توانبخشی یکی از اساتید

 

 

برنامه کلینیک عصر

ایام هفته

کلینیک عصر

شنبه

دکتر کامران زاده
درمانگاه ایمونولوژی-دکتر استادعلی

یکشنبه

دکتر موسوی
دکتر واعظی
دکتر باباخانی

دوشنبه

دکتر کامران زاده
دکتر توکلی

سه شنبه

دکتر موسوی
دکتر واعظی
دکتر باباخانی

چهارشنبه

دکتر کامران زاده
دکتر توکلی
درمانگاه ایمونولوژی-دکتر استادعلی

پنج شنبه

-