درمانگاه قبل از پیوند، پیوند و درمانگاه خون و انکولوژی

برنامه درمانگاه صبح

ایام هفته

نام درمانگاه

نام استاد

شنبه

 درمانگاه بعد از پیوند (بزرگسال-اطفال)  یکی از اساتید
درمانگاه ایمونولوژی خانم دکتر عاشوری

یکشنبه

درمانگاه عمومی خون و سرطان

یکی از اساتید

دکتر بحری

درمانگاه رادیوتراپی یکی از اساتید

دوشنبه

 درمانگاه قبل از پیوند (بزرگسال-اطفال)  یکی از اساتید
درمانگاه ایمونولوژی

دکتر استادعلی

خانم دکتر عاشوری

سه شنبه

درمانگاه عمومی خون و سرطان یکی از اساتید
درمانگاه رادیوتراپی یکی از اساتید

چهارشنبه

درمانگاه بعد از پیوند (بزرگسال-اطفال) یکی از اساتید
درمانگاه ایمونولوژی خانم دکتر عاشوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلینیک عصر

ایام هفته

کلینیک عصر

شنبه

دکتر کامران زاده
دکتر توکلی
درمانگاه ایمونولوژی-دکتر استادعلی

یکشنبه

دکتر موسوی
دکتر باباخانی
دکتر برخوردار

دوشنبه

دکتر کامران زاده
دکتر توکلی
دکتر راد

سه شنبه

دکتر موسوی
دکتر برخوردار
دکتر باباخانی

چهارشنبه

دکتر کامران زاده
دکتر راد
درمانگاه ایمونولوژی-دکتر استادعلی