درمانگاه قبل از پیوند، پیوند و درمانگاه خون و آنکولوژی