تغییر ساعات ملاقات بیماران در بیمارستان شریعتی

1395/09/01

Read More
جلسه هماهنگی نحوه دریافت داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/03/09

Read More
اطلاعیه مراسم یادبود مرحوم دکتر مریم غریب دوست

1397/03/06

Read More
جلسه کمیته اورژانس بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/02/30

Read More
جلسه کمیته اخلاق بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/02/30

Read More
برگزاری جلسه کمیته سنجش و پایش کیفیت بیمارستان شریعتی

1397/02/26

Read More
برگزاری جلسه کمیته بهداشت محیط بیمارستان شریعتی

1397/02/26

Read More
جلسه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان شریعتی برگزار شد

1397/02/24

Read More