تغییر ساعات ملاقات بیماران در بیمارستان شریعتی

1395/09/01

Read More
کمیته اخلاق - 23آبان

1397/08/24

Read More
کمیته کنترل عفونت-23آبان

1397/08/24

Read More
جلسه معارفه

1397/08/19

Read More
کمیته کنترل عفونت-آبان 97

1397/08/19

Read More
کمیته مرگ ومیرمادران_آبان 97

1397/08/19

Read More
"جلسه کارگروه اورژانس"

1397/08/07

Read More
"جلسه هیئت رئیسه"

1397/08/07

Read More