کنفرانس عمومی با موضوع ترومبوسیتوپنی در بارداری

کنفرانس عمومی با موضوع ترومبوسیتوپنی در بارداری

کنفرانس عمومی بیمارستان شریعتی، طبق معمول هر هفته چهارشنبه ها این بار هم به همت معاونت آموزشی بیمارستان شریعتی، چهارشنبه 22 دی ماه از ساعت 13-15 برگزار می شود. در این کنفرانس عمومی دکتر آل یاسین و دکتر اسلامیان (هیات علمی زنان) و دکتر موسوی و دکتر واعظی (هیات علمی هماتولوژی) حضور خواهند داشت و در خصوص ترومبوسیتوپنی در بارداری صحبت خواهند نمود.
     
LastUpdate 1395/10/18
Creator 42
فایل ضمیمه
Keywords
Member Since 9/30/2010