جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی(CPC)

جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی(CPC)

جلسه هفتگي ارائه ي موارد اخلاق پزشكي (CPC) مطابق معمول ،فردا 10 بهمن برگزار مي شود. در اين جلسه ارائه كننده دكتر حميد شفيع زاده،استاد مشاور اخلاق دكتر احسان شمسي گوشكي و دكتر شيرعلي استاد مشاور باليني مي باشد./ روابط عمومي

     
LastUpdate 1395/11/09
Creator 42
فایل ضمیمه
Keywords
Member Since 9/30/2010