پیام مسئول

EMRI

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی دکتر علی شریعتی یکی از قدیمی ترین مراکز علمی کشور بوده و پرچمدار تحقیق و پژوهش در مرز و بوم است. حضور چندین دانشمند و محقق بین المللی و همچنین تعداد زیادی استاد و دانشیار و پژوهشگر نشانگر غنای علمی این مرکز می باشد.

هدف معاونت پژوهشی مرکز، توسعه پژوهش در تمامی بخش های مختلف بیمارستان و گشودن باب های جدید در تحقیق و تولید دانش کاربردی می باشد.

1395/07/29 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی