کارگاه های برگزار شده در سال 89


  •  1389/7/5 کارگاه Basic life support و کارگاه کار عملی با مولاژ توسط دکتر علی موافق 35 نفر شرکت کننده
  •  1389/7/6 کارگاه اخلاق پزشکی و ارتباطات دکتر آرامش و دکتر سهیمی ایزدیان 35 نفر شرکت کننده
  •  1389/7/7 کارگاه مستند سازی و مسائل قانونی دکتر خورگامی، دکتر پاک نژاد دکتر سیاح ملی و دکتر بهنوش 35 نفر شرکت کننده
1395/05/12 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی