کارگاه های برگزار شده در سال 93


  •  1393/4/12 کارگاه مقاله نویسی مقدماتی دکتر آخوند زاده 52 نفر شرکت کننده
  •  1393/5/16 کارگاه مقاله نویسی پیشرفته دکتر آخوند زاده 53 نفر شرکت کننده
  •  1393/5/23 کارگاه نقد و داوری مقالات دکتر آخوند زاده 52 نفر شرکت کننده
1395/05/13 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی