الویت های پژوهشی بیمارستان دکتر شریعتی از مهر 95 تا شهریور 96

1. کنترل عفونت
  • عفونت در بخش های مراقبت ویژه
  • عفونت های پس از جراحی

2. ایمنی
  • ایمنی کارکنان
  • ایمنی بیماران
*اصلاح فرآیند مشاوره های درخواست شده و پاسخ داده شده
*کاهش مورتالیتی و موربیدیتی

3. مدیریت تخت های بیمارستانی
  • تسهیل و ارتقای فرایند ها
  • ادامه مراقبت در منزل

4. بهبود کیفیت خدمات پرستاری
  • ارتقای آموزش پرستاران
  • آموزش به بیماران
  • افزایش رویکرد پرستاری مبتنی بر شواهد و بهبود کیفیت خدمات پرستاری

5. ارتقا و نوآوری استفاده از تکنولوژی های رایج بیمارستانی
  • طراحی و ارتقای نرم افزارها برای ارتقای فرایندهای بیمارستانی
  • ابداع device های جدید
  •  اتوماسیون فرایند ها و افزایش استفاده از IT در فرایند های بیمارستانی

6. تغذیه بیماران و کارکنان

7. کنترل درد حاد

8. مدیریت پسماند
1396/03/04 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی