بیمه های طرف قرارداد

لیست سازمان های بیمه طرف قرارداد

سازمان
بیمه گر
مدارک بستری و سرپایی
زیر 6 ساعت
مدارک ویزیت سرپایی و
خدمات پاراکلینیک


بیمه کمیته امداد

(شهرستان-تهران)کپی کارت کمیته امداد+نامه بستری+معرفی نامه
از کمیته امداد
معرفی نامه از اداره کمیته امداد(اصل یا کپی) برای
بیماران تهرانی که کد آنها با شماره 16 شروع می شود
معرفی نامه یا برگه ارجاع پزشک الزامی است. بیماران
شهرستانی که کد آنها یا هر شماره جز 16 باشد فقط
معرفی نامه الزامی است. معرفی نامه بستری تا یک
هفته از تاریخ صدور معتبر است. کپی معرفینامه
سرپایی تا یک ماه از تاریخ صدور معرفینامه و فقط
برای تخصص مندرج اعتبار دارد.
بیمه نیروی
مسلح
معرفی نامه+کپی دفترچه+دو برگ بیمه
در مورد سرباز، نامه اشتغال به خدمت
اعتبار بیمه+دو برگ بیمه
تامین اجتماعی
(عادی، مکمل 95%،
مستمری بگیر)
اعتبار بیمه+کپی از دفترچه بیمه دارای کدملی
+دو برگ بیمه
اعتبار بیمه+دو برگ بیمه


خدمات درمانی
(کارمندی،سلامت،
روستایی، خویش فرما،
اتباع خارجه)


اعتبار بیمه+کپی دفترچه+دو برگ بیمه
بیمه روستایی ارجاعی: تاریخ اعتبار ثبت شده در
دفترچه تا یکماه اعتبار دارد)+مهر ارجاع
پزشک خانواده به همراه کد مرکز بهداشت
اعتبار دفترچه+مهر ارجاع پزشک خانواده به همراه کد
مرکز بهداشت
(در صورت درج تاریخ در دفترچه، تنها تا یکماه اعتبار
دارد-صورت عدم درج تاریخ اعتبار، محدودیت
تاریخی وجود ندارد-در صورت عدم وجود مهر پزشک
خانواده اگر برگه بیمه قبلی ممهور به مهر پزشک
خانواده و بدون تاریخ باشد امکان ضمیمه نمودن اصل
برگه دوم یا کپی آن وجود دارد.
بانک ملی
(شاغلین،
بازنشسته،
جانبازان)

بستری زیر 6 ساعت: اعتبار بیمه+کپی دفترچه
+دوبرگ بیمه

اعتبار بیمه+دو برگ بیمه+کپی دفترچه
بانک تجارتقرارداد نداریماعتبار بیمه+دو برگ بیمه+کپی دفترچه
بانک کشاورزیمعرفی نامه+کپی دفترچه+دوبرگ بیمهاعتبار بیمه+دو برگ بیمه+کپی دفترچه

مصدومین
ترافیکی
کپی گزارش کلانتری یا کروکی پلیس ممهور به
مهر کلانتری یا برگه اوژانس 115+کپی کارت
ملی مصدوم (اعتبار برای ادامه درمان در مرکز
درمانی تا 2 ماه از تاریخ ترخیص میباشد)
کپی گزارش کلانتری یا کروکی پلیس ممهور به مهر
کلانتری+کپی کارت ملی مصدوم (اعتبار برای ادامه
درمان در مرکز درمانی تا 2 ماه از تاریخ ترخیص
میباشد)
بیمه آسیامعرفی نامه+کپی دفترچه بیمه+کپی کارت ملیسرپایی قرارداد نداریم
بیمه البرز(با در
نظر گرفتن سقف
تعهد)

معرفی نامه+کپی کارت ملی

سرپایی قرارداد نداریم
بیمه پارسیانارائه معرفی نامه(فقط برای خدمت Pet-scan)
بیمه دانا-کارت
درمان طلایی
معرفی نامه+کپی کارت ملیسرپایی قرارداد نداریم
شرکت نفت
شاغلین
معرفی نامه+کپی دفترچه+دوبرگ بیمهمعرفی نامه+کپی دفترچه+دوبرگ بیمه


بیمه تامین اجتماعی: برای اعمال جراحی فک و صورت و زیبایی علاوه بر مدارک بالا نیاز به تاییدیه اسناد پزشکی سازمان قبل از بستری می باشد.
1396/03/08 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی