تعرفه های بیمارستان

بنا به تصویب نامه هیات وزیران مورخ 1395/3/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395 به شرح ذیل تعیین می گردد:


ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص در بخش سرپایی دولتی:
ردیفویزیت سرپایی پزشکانمبلغ آزاد(ریال)بیمه(ریال)سهم بیمار(ریال)
1ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی106,00074,20031,800
2ویزیت پزشکان متخصص132,00092,40039,600
3ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ
،متخصص روانپزشکی
160,000112,00048,000
4ویزیت متخصص تمام وقت224,400184,80039,600
5ویزیت فوق تخصص/فلوشیپ تمام وقت272,000224,00048,000

هزینه اقامت ( هتلینگ ) در بیمارستان های بخش های دولتی (ارقام به ریال):
درجه ارزشیابی
بیمارستان
یک تختیدو تختیسه تختی
و بیشتر
هزینه
همراه
نوزاد
سالم
نوزاد بیمار
سطح دوم
تخت بخش
C.C.U
تخت بخش
NICU، I.C.U
درجه 12,664,0001,998,0001,332,000300,000666,000932,0003,090,0006,180,000

خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی:
الف- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه درصد(3%) و برای سایر بیمه شدگان شش درصد(6%) تعیین می گردد.
ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و ده درصد(10%) خواهد بود.
ج- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی در خدمات پاراکلینیک معادل بیست درصد(20%) و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی معادل پانزده درصد (15%) تعیین می شود.
1395/11/06 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی