درمانگاه قبل از پیوند، پیوند و درمانگاه خون و آنکولوژی

برنامه درمانگاه صبح

ایام هفتهنام درمانگاهنام استاد
شنبهدرمانگاه قبل از پیوند(بزرگسال-اطفال)
ایمونولوژی
یکی از اساتید
دکتر استادعلی
یکشنبهدرمانگاه هماتولوژی آنکولوژی
درمانگاه رادیوتراپی
یکی از اساتید
یکی از اساتید
دوشنبهدرمانگاه پیوند(بزرگسال-اطفال)یکی از اساتید
سه شنبهدرمانگاه هماتولوژی آنکولوژی
درمانگاه رادیوتراپی
یکی از اساتید
یکی از اساتید
چهارشنبهدرمانگاه پیوند(بزرگسال-اطفال)یکی از اساتید

پنج شنبه
درمانگاه تغذیه
درمانگاه درد
درمانگاه روانپزشکی
درمانگاه توانبخشی
یکی از اساتید
یکی از اساتید
یکی از اساتید
یکی از اساتید


برنامه کلینیک عصر

ایام هفتهکلینیک عصر
شنبهدکتر کامران زاده
درمانگاه ایمونولوژی-دکتر استادعلی

یکشنبه
دکتر موسوی
دکتر واعظی
دکتر بابا خانی
دوشنبهدکتر کامران زاده

سه شنبه
دکتر موسوی
دکتر واعظی
دکتر باباخانی
چهارشنبهدکتر کامران زاده
درمانگاه ایمونولوژی-دکتر استادعلی
پنج شنبه-
1395/12/01 | ایجاد کننده: 40

فایل ضمیمه
کلمات کلیدی