کارگاه" تفسیر نتایج آزمونهای آزمایشگاهی در مشاوره تغذیه"
کارگاه

بیمارستان شریعتی ...

جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی(CPC)
جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی(CPC)

بیمارستان شریعتی ...

کنفرانس عمومی با موضوع برخورد با بیماران دچار مسمومیت
کنفرانس عمومی با موضوع برخورد با بیماران دچار مسمومیت

سالن شهید پیرویان بیمارستان شریعتی ...

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

تهران - مرکز همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران ...

برنامه کارگاه آموزشی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در شش ماهه دوم سال 1395
برنامه کارگاه آموزشی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در شش ماهه دوم سال 1395

بیمارستان شریعتی ...

کارگاه گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان شریعتی
کارگاه گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان شریعتی

کارگاه آموزشی کار با دستگاه ونتیلاتور در بیمارستان شریعتی
کارگاه آموزشی کار با دستگاه ونتیلاتور در بیمارستان شریعتی

کلاس درس اورژانس ...