فرم گزارش خطاهای بالینی

خطای جراحی
خطای انتقال خون
خطای دارویی
خطای مراقبتی