ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه درمانگاه ها

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

درمانگاه داخلی

ساعت حضور: 08:00-10:00

درمانگاه گوارش و کبد

ساعت حضور: 08:00-09:30

دریافت نوبت

درمانگاه پیوند کلیه

ساعت حضور: 09:00-13:00

درمانگاه داخلی

ساعت حضور: 08:00-10:00

درمانگاه هپاتیت B و C

ساعت حضور: 08:00-09:30

درمانگاه کبد چرب

ساعت حضور: 08:00-08:30

دریافت نوبت

درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

ساعت حضور: 08:00-09:30

دریافت نوبت

درمانگاه داخلی

ساعت حضور: 08:00-10:00

درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

ساعت حضور: 08:00-09:30

دریافت نوبت

درمانگاه گوارش و کبد

ساعت حضور: 08:00-09:30

دریافت نوبت

درمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)

ساعت حضور: 08:00-10:00

درمانگاه داخلی

ساعت حضور: 08:00-10:00

درمانگاه هپاتیت B و C

ساعت حضور: 08:00-09:30

درمانگاه ریه

ساعت حضور: 08:30-10:00

درمانگاه سلیاک

ساعت حضور: 07:00-10:00

دریافت نوبت

درمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم

ساعت حضور: 08:00-09:30

دریافت نوبت

درمانگاه تغذیه

ساعت حضور: 09:00-11:00

دریافت نوبت

درمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)

ساعت حضور: 08:00-10:00

درمانگاه داخلی

ساعت حضور: 08:00-10:00

درمانگاه بیماریهای عفونی و گرمسیری

ساعت حضور: 10:00-11:30

درمانگاه گوارش و کبد

ساعت حضور: 08:00-09:30

دریافت نوبت

درمانگاه جراحی فک و صورت

ساعت حضور: 08:00-09:00

درمانگاه چاقی

ساعت حضور: 08:00-10:30

دریافت نوبت

درمانگاه داخلی

ساعت حضور: 08:00-10:00

تنظیمات قالب