ویژه خیرین و اهداکنندگان
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
معاونت بین الملل
معاونت بین الملل
معرفی

معاون بین الملل بیمارستان شریعتی: دکتر مرجان یغمایی 
کارشناس: موسوی
 
این معاونت اهداف زیر را دنبال می کند: 
• تدوین و اجرای برنامه های ساله بیمارستان در حوزه بین الملل 
• شناسایی توانمندیهای موجود در بیمارستان برای فعالیت و برنامه های بین المللی
• ظرفیت سازی و توسعه برنامه های معاونت بین المللی در سطح بیمارستان
• همکاری در اجرای برنامه های معاونت بین الملل دانشگاه در سطح بیمارستان
• هماهنگی کامل با معاونت محترم بین الملل دانشگاه در راستای پیاده سازی برنامه های بین الملل
• انعکاس کلیه فعالیت های بین الملل بیمارستان به مراجع مربوط در معاونت بین الملل دانشگاه
 
دفتر معاونت بین الملل بیمارستان شریعتی در طبقه پنجم ساختمان امید بیمارستان واقع شده است.
شماره تماس واحد معاونت بین الملل: 84902872 - 84902873

 

تنظیمات قالب